気ままに思ったことを書くブログ

気ままに思ったことを書いていきます。

中国語の単語の練習その2

単語も大事ですが、聞き取る力も必要ですね。

爱情 ai4 qing2
安排 an1 pai2 段取りする
安全 an1 quan2 安全
an4 暗い
按时 an4 shi2 時間通りに
按照 an4 zhao4 によると、
包括 bao1 kuo4 含め
保护 bao3 hu4 保護
保证 bao3 zheng4 保証
bao4 抱える
抱歉 bao4 qian4 すみません
报道 bao4 dao4 レポート
报名 bao4 ming2 登録する
bei4 時間
本来 ben3 lai2 元々
ben4 愚か
笔记本 bi3 ji4 ben3 ノート
毕业 bi4 ye4 卒業
bian4 全体
标准 biao1 zhun3 標準
表达 biao3 da2 表現
表格 biao3 ge2
表扬 biao3 yang2 賞賛
饼干 bing3 gan1 ビスケット
并且 bing4 qie3 その他に
博士 bo2 shi4 博士
不但 bu4 dan4 だけでなく、
不过 bu4 guo4 但し
不得不 bu4 de2 bu4 しなければなりません
不管 bu4 guan3 にもかかわらず
不仅 bu4 jin3 だけでなく、
部分 bu4 fen4 部分
ca1 拭く
cai1 推測
材料 cai2 liao4 材料
参观 can1 guan1 参観
差不多 cha4 bu5 duo1 殆ど
chang2 味見する
长城 Chang2 cheng2 万里の長城
长江 Chang2 jiang1 揚子江
chang3 フィールド
超过 chao1 guo4 上回り
chao3 騒々しい
成功 cheng2 gong1 成功
成熟 cheng2 shu2 成熟
成为 cheng2 wei2 になる
诚实 cheng2 shi2 正直な
乘坐 cheng2 zuo4 乗る
吃惊 chi1 jing1 ショック
重新 chong2 xin1 再び
抽烟 chou1 yan1 喫煙
出差 chu1 chai1 出張で
出发 chu1 fa1 出発
出生 chu1 sheng1 生れつき
传真 chuan2 zhen1 ファックス
窗户 chuang1 hu5
词典 ci2 dian3 辞書
从来 cong2 lai2 これまでずっと
粗心 cu1 xin1 不注意な
答案 da2 an4 答え
打扮 da3 ban5 ドレスアップ
打扰 da3 rao3 乱し
打印 da3 yin4 プリント
打折 da3 zhe2 割引
打针 da3 zhen1 注射を与え
大概 da4 gai4 多分
大使馆 da4 shi3 guan3 大使館
大约 da4 yue1 およそ
dai4 着用
代表 dai4 biao3 を代表して
代替 dai4 ti4 代替
大夫 dai4 fu5 医師
dang1 とき
当地 dang1 di4 地元
当时 dang1 shi2 当時
dao1
导游 dao3 you2 ガイド
到处 dao4 chu4 どこにでも
到底 dao4 di3 最後に
道歉 dao4 qian4 謝り
得意 de2 yi4 誇りに思い
dei3
deng3 待つ
di3 終了
地球 di4 qiu2 地球
地址 di4 zhi3 アドレス
diao4
调查 diao4 cha2 調査
diu1 投げ
动作 dong4 zuo4 アクション
堵车 du3 che1 交通渋滞
肚子 du4 zi5
duan4 断つ
dui4
对话 dui4 hua4 対話
对面 dui4 mian4 逆の
dun4 止まる
duo3
er2
儿童 er2 tong2 子供
fa1
发生 fa1 sheng1 発生する
发展 fa1 zhan3 開発
法律 fa3 lv4 法則
翻译 fan1 yi4 翻訳
烦恼 fan2 nao3 心配
反对 fan3 dui4 反対
反应 fan3 ying4 反応
范围 fan4 wei2 範囲
方法 fang1 fa3 方法
方面 fang1 mian4 様相
方向 fang1 xiang4 方向
访问 fang3 wen4 訪問する
放弃 fang4 qi4 諦め
放暑假 fang4 shu3 jia4 夏休み
…分之… fen1 zhi1 …分の...
fen4 パート
丰富 feng1 fu4 豊か
风景 feng1 jing3 景色
否则 fou3 ze2 その他
符合 fu2 he2 に沿って、
fu4 豊か
父亲 fu4 qin1
复印 fu4 yin4 コピー
复杂 fu4 za2 コンプレックス
负责 fu4 ze2 責任
改变 gai3 bian4 変更
干杯 gan1 bei1 乾杯
干燥 gan1 zao4 干し
感动 gan3 dong4 感動する
感觉 gan3 jue2 感じる
感情 gan3 qing2 気持ち
感谢 gan3 xie4 感謝
gan1 干す
刚刚 gang1 gang5 ついさっき
高级 gao1 ji2 高度
ge4
个子 ge4 zi5 身長
公里 gong1 li3 キロ
工具 gong1 ju4 ツール
工资 gong1 zi1 工賃
共同 gong4 tong2 一般的
gou4 十分に
购物 gou4 wu4 ショッピング
孤单 gu1 dan1 孤独
估计 gu1 ji4 推計
鼓励 gu3 li4 励まし
鼓掌 gu3 zhang3 拍手
顾客 gu4 ke4 顧客
故意 gu4 yi4 わざと
gua4 ハング
关键 guan1 jian4 キー
观众 guan1 zhong4 聴衆
管理 guan3 li3 管理
guang1 ライト
广播 guang3 bo1 放送
广告 guang3 gao4 広告
guang4 訪問
规定 gui1 ding4 規定
国际 guo2 ji4 国際
果然 guo3 ran2 真に
guo4 ~したことがある
过程 guo4 cheng2 プロセス
海洋 hai3 yang2 海洋
害羞 hai4 xiu1 シャイ
寒假 han2 jia4 冬休み
han4
航班 hang2 ban1 フライト
好处 hao3 chu5 利益
好像 hao3 xiang4 ~のような
号码 hao4 ma3 番号
合格 he2 ge2 合格する
合适 he2 shi4 適当
盒子 he2 zi5
猴子 hou2 zi5
hou4 厚い
后悔 hou4 hui3 後悔
后来 hou4 lai2
忽然 hu1 ran2 突然
护士 hu4 shi5 看護師
互相 hu4 xiang1 互いに
怀疑 huai2 yi2 容疑者
回忆 hui2 yi4 リコール
活动 huo2 dong4 アクティビティ
活泼 huo2 po5 活発
huo3 火災
获得 huo4 de2
基础 ji1 chu3 財団
激动 ji1 dong4 興奮
积极 ji1 ji2 ポジティブ
积累 ji1 lei3 蓄積
极其 ji2 qi2 極めて
集合 ji2 he2 セット
及时 ji2 shi2 イムリ
即使 ji2 shi3 例え
ji4 送り
记者 ji4 zhe3 レポーター
计划 ji4 hua4 計画
既然 ji4 ran2
技术 ji4 shu4 テクノロジー
继续 ji4 xu4 続け
家具 jia1 ju4 家具
加班 jia1 ban1 残業
加油 jia1 you2 zhan4 ガソリンスタンド
jia3
价格 jia4 ge2 価格
坚持 jian1 chi2 やり通す
减肥 jian3 fei2 体重を減らし
减少 jian3 shao3 減少
将来 jiang1 lai2 将来
奖金 jiang3 jin1 ボーナス
降低 jiang4 di1 下がる
jiao1 支払い
交流 jiao1 liu2 為替
交通 jiao1 tong1 トラフィック
骄傲 jiao1 ao4 誇りに思い
饺子 jiao3 zi5 餃子
教授 jiao4 shou4 教授
教育 jiao4 yu4 教育
接受 jie1 shou4 レセプション
结果 jie1 guo3 結果
节约 jie2 yue1 保存
解释 jie3 shi4 説明
尽管 jin3 guan3 であるが
紧张 jin3 zhang1 テンション
进行 jin4 xing2 上のキャリー
禁止 jin4 zhi3 禁止
精彩 jing1 cai3 素晴らしい
精神 jing1 shen2 精神
经济 jing1 ji4 経済
经历 jing1 li4 経歴
经验 jing1 yan4 経験
京剧 Jing1 ju4 中国の劇
警察 jing3 cha2 警察
竟然 jing4 ran2 実は
竞争 jing4 zheng1 競争
镜子 jing4 zi5
究竟 jiu1 jing4 丁度
举办 ju3 ban4 ホールド
拒绝 ju4 jue2 断り
距离 ju4 li2 距離
玩笑 kai1 wan2 xiao4 ジョーク
看法 kan4 fa3 意見
考虑 kao3 lv4 考え
ke1
科学 ke1 xue2 科学
咳嗽 ke2 sou5
可怜 ke3 lian2 哀れみ
可是 ke3 shi4 しかし
可惜 ke3 xi1 不運にも
肯定 ken3 ding4 確か
空气 kong1 qi4 空気
恐怕 kong3 pa4 恐がる
ku3 苦い
kuan1
kun4 眠い
困难 kun4 nan5 難しさ
扩大 kuo4 da4 広げ
la1 引く
垃圾桶 la1 ji1 tong3 ゴミ
la4 スパイシー
来不及 lai2 bu5 ji2 遅すぎ
来得及 lai2 de5 ji2 遅すぎ
lan3 レイジー
浪费 lang4 fei4 廃棄物
浪漫 lang4 man4 ロマンチック
老虎 lao3 hu3
冷静 leng3 jing4 穏やか
理发 li3 fa4 理髪
理解 li3 jie3 理解
理想 li3 xiang3 理想的
礼貌 li3 mao4 礼儀
厉害 li4 hai5 さらに悪いことに
力气 li4 qi5
例如 li4 ru2 例えば
lia3 どちらも
lian2 さえ
联系 lian2 xi4 接触
凉快 liang2 kuai5 涼み
liang4 明るい
聊天 liao2 tian1 話す
另外 ling4 wai4 他の
liu2 滞在
留学 liu2 xue2 留学
流泪 liu2 lei4 叫び
流利 liu2 li4 流暢
流行 liu2 xing2 流行っている
luan4 不規則
律师 lv4 shi1 弁護士
麻烦 ma2 fan5 トラブル
马虎 ma3 hu5 不注意な
man3 いっぱい
毛巾 mao2 jin1 タオル
美丽 mei3 li4 美しい
meng4
密码 mi4 ma3 パスワード
免费 mian3 fei4 自由な
民族 min2 zu2 国家
母亲 mu3 qin1
目的 mu4 di4 目的
耐心 nai4 xin1 患者
难道 nan2 dao4 まさか~だろう
难受 nan2 shou4 不快な
nei4 以内
内容 nei4 rong2 コンテンツ
能力 neng2 li4 能力
年龄 nian2 ling2 年齢
农村 nong2 cun1 田舎
nong4
暖和 nuan3 huo5 暖かい
偶尔 ou3 er3 時には
排列 pai2 lie4 配列する
判断 pan4 duan4 裁判官
pei2 添え
批评 pi1 ping2 批判
皮肤 pi2 fu1 皮膚
脾气 pi2 qi4 気性
pian1 作品
pian4 騙し
乒乓球 ping1 pang1 qiu2 卓球
平时 ping2 shi2 通常
瓶子 ping2 zi5 ボトル
po4 壊す
普遍 pu3 bian4 広範
其次 qi2 ci4 第二に
其中 qi2 zhong1 間で
起飞 qi3 fei1 離陸
起来 qi3 lai5 アップ
气候 qi4 hou4 気候
千万 qian1 wan4 十万人
签证 qian1 zheng4 ビザ
qiang2
qiao1 ノック
qiao2 ブリッジ
巧克力 qiao3 ke4 li4 チョコレート
亲戚 qin1 qi5 相対
qing1 ライト
轻松 qing1 song1 リラックス
情况 qing2 kuang4 状況
请假 qing3 jia4 休暇を依頼する
请客 qing3 ke4 夕食
qiong2 貧しい
区别 qu1 bie2 違い
qu3 取り
全部 quan2 bu4 完成
缺点 que1 dian3 短所
缺少 que1 shao3 不足
que4 しかし
确实 que4 shi2 真に
qun2 グループ
然而 ran2 er2 但し
热闹 re4 nao5 活発
人民币 ren2 min2 bi4 人民元
任何 ren4 he2 すべての
任务 ren4 wu5 タスク
reng1 投げる
仍然 reng2 ran2 やはり
日记 ri4 ji4 日記
入口 ru4 kou3 エントランス
ruan3 ソフト
散步 san4 bu4 散歩する
森林 sen1 lin2
沙发 sha1 fa1 ソファ
商量 shang1 liang5 話し合い
伤心 shang1 xin1 悲しい
稍微 shao1 wei1 少し
社会 she4 hui4 コミュニティ
shen1 深い
申请 shen1 qing3 申請する
甚至 shen4 zhi4 さえ
生活 sheng1 huo2 生活
生命 sheng1 ming4 生活
sheng3
sheng4 残り
失败 shi1 bai4 故障
失望 shi1 wang4 失望した
师傅 shi1 fu5 マスター
湿润 shi1 run4 湿る
狮子 shi1 zi5 ライオン
十分 shi2 fen1 非常に
实际 shi2 ji4 リアル
实在 shi2 zai4 真に
食品 shi2 pin3 食べ物
使用 shi3 yong4 使用
shi4 テスト
市场 shi4 chang3 市場
适合 shi4 he2 フィット
适应 shi4 ying4 合わせる
世纪 shi4 ji4 世紀
shou1 受け取る
收入 shou1 ru4 収入
收拾 shou1 shi5 パック
首都 shou3 du1 首都
首先 shou3 xian1 最初の
受不了 shou4 bu4 liao3 受け入れられない
受到 shou4 dao4 苦しみ
售货员 shou4 huo4 yuan2 店員
shu1 負ける
熟悉 shu2 xi1 よく知っている
数量 shu4 liang4 数量
数字 shu4 zi4 デジタル
shuai4 元帥
顺便 shun4 bian4 ついでに
顺利 shun4 li4 なめらかに
顺序 shun4 xu4 オーダー
说明 shuo1 ming2 説明
硕士 shuo4 shi4 修士号
si3 死にました
速度 su4 du4 スピード
塑料袋 su4 liao4 dai4 ビニール袋
suan1 酸っぱい
suan4 カウント
随便 sui2 bian4 カジュアル
随着 sui2 zhe5 とともに
孙子 sun1 zi5
所有 suo3 you3 全て
tai2 台湾
tai2 リフト
态度 tai4 du5 態度
tan2
弹钢琴 tan2 gang1 qin2 ピアノを弾く
tang1 スープ
tang1
tang3
讨论 tao3 lun4 話し合い
讨厌 tao3 yan4 嫌い
特点 te4 dian3 機能
提供 ti2 gong1 提供
提前 ti2 qian2 進め
提醒 ti2 xing3 思い出させ
填空 tian2 kong4 空欄に記入
条件 tiao2 jian4 条件
停止 ting2 zhi3 ストップ
ting3 非常に
通过 tong1 guo4 によって
通知 tong1 zhi1 お知らせ
同情 tong2 qing2 同情
tui1 プッシュ
推迟 tui1 chi2 後回し
tuo1 離陸
袜子 wa4 zi5 靴下
完全 wan2 quan2 完成
wang3
往往 wang3 wang3 しばしば
网球 wang3 qiu2 テニス
网站 wang3 zhan4 ウェブサイト
危险 wei1 xian3 危険な
味道 wei4 dao4
温度 wen1 du4 温度
文章 wen2 zhang1 記事
握手 wo4 shou3 握手
污染 wu1 ran3 汚染
wu2 無い
无聊 wu2 liao2 退屈
无论 wu2 lun4 かかわらず、
误会 wu4 hui4 誤解
西红柿 xi1 hong2 shi4 トマト
吸引 xi1 yin3 引き付け
洗衣机 xi3 yi1 ji1 洗濯機
xian2 辛味
现代 xian4 dai4 近代的
羡慕 xian4 mu4 羨望
限制 xian4 zhi4 制限事項
xiang1 インセンス
相反 xiang1 fan3 反して
详细 xiang2 xi4 詳しい
xiang3
消息 xiao1 xi5 ニュース
小说 xiao3 shuo1 フィクション
笑话 xiao4 hua4 ジョーク
效果 xiao4 guo3 効果
辛苦 xin1 ku3 ハード
心情 xin1 qing2 気分
信任 xin4 ren4 信頼
信心 xin4 xin1 信頼
信用卡 xin4 yong4 ka3 クレジットカード
兴奋 xing1 fen4 興奮
xing2
xing3 モーニングコール
性别 xing4 bie2 性別
性格 xing4 ge2 文字
幸福 xing4 fu2 幸せ
xiu1 リペア
许多 xu3 duo1 多くの
xue4 血液
压力 ya1 li4 圧力
牙膏 ya2 gao1 歯磨
亚洲 Ya4 zhou1 アジア
ya5 うん
yan2
严格 yan2 ge2 厳密
严重 yan2 zhong4 深刻
研究生 yan2 jiu1 sheng1 卒業生
演出 yan3 chu1 ショー
演员 yan3 yuan2 俳優
阳光 yang2 guang1 日光
养成 yang3 cheng2 養う
样子 yang4 zi5 外観
邀请 yao1 qing3 招待する
钥匙 yao4 shi5 キー
也许 ye3 xu3 多分
ye4 ページ
叶子 ye4 zi5
一切 yi2 qie4 すべて
yi3 とともに
亿 yi4 一億
意见 yi4 jian4 意見
艺术 yi4 shu4 アート
因此 yin1 ci3 故に
饮料 yin3 liao4 飲物
引起 yin3 qi3 原因
印象 yin4 xiang4 印象
ying2 勝利
ying4 ハード
勇敢 yong3 gan3 勇敢
永远 yong3 yuan3 永久に
优点 you1 dian3 利点
优秀 you1 xiu4 優秀
幽默 you1 mo4 ユーモア
you2 によって
由于 you2 yu2 なぜなら
尤其 you2 qi2 特に、
有趣 you3 qu4 面白い
友好 you3 hao3 優しい
友谊 you3 yi4 友情
愉快 yu2 kuai4 楽しい
于是 yu2 shi4 それから
yu2
语法 yu3 fa3 文法
语言 yu3 yan2 言語
羽毛球 yu3 mao2 qiu2 バドミントン
预习 yu4 xi2 予備校
yuan2 ラウンド
原来 yuan2 lai2 オリジナル
原谅 yuan2 liang4 許し
原因 yuan2 yin1 理由
约会 yue1 hui4 任命
阅读 yue4 du2 読み
允许 yun3 xu3 許し
杂志 za2 zhi4 雑誌
咱们 zan2 men5 我々
暂时 zan4 shi2 仮に
zang4 汚い
责任 ze2 ren4 責任
增加 zeng1 jia1 追加
增长 zeng1 zhang3 増加
zhai3 狭い
招聘 zhao1 pin4 募集
真正 zhen1 zheng4 リアル
整理 zheng3 li3 整理し
整齐 zheng3 qi2 すっきり
正常 zheng4 chang2 ノーマル
正好 zheng4 hao3 ただ
正确 zheng4 que4 正しい
正式 zheng4 shi4 公式
证明 zheng4 ming2 証明し
zhi1 それは
zhi1 のみ
支持 zhi1 chi2 サポート
知识 zhi1 shi5 知識
值得 zhi2 de5 価値
直接 zhi2 jie1 ダイレクト
植物 zhi2 wu4 プラント
职业 zhi2 ye4 職業
zhi3
只好 zhi3 hao3 しなければなりません
只要 zhi3 yao4 限り
质量 zhi4 liang4 品質
至少 zhi4 shao3 少なくとも
制造 zhi4 zao4 作成
中文 Zhong1 wen2 中国の
重点 zhong4 dian3 重点
重视 zhong4 shi4 注意を払い
周围 zhou1 wei2 周りに
zhu1
逐渐 zhu2 jian4 徐々に
主动 zhu3 dong4 主導権を握る
主意 zhu3 yi5 考え
祝贺 zhu4 he4 祝う
著名 zhu4 ming2 名高い
专门 zhuan1 men2 特別な
专业 zhuan1 ye4 専門
zhuan4
zhuang4 ヒット
准确 zhun3 que4 正確
准时 zhun3 shi2 オン時間
仔细 zi3 xi4 注意深い
自然 zi4 ran2 自然に
总结 zong3 jie2 概要
zu1 家賃
组成 zu3 cheng2 構図
组织 zu3 zhi1 組織
zui3
最好 zui4 hao3 最高
最后 zui4 hou4 遂に
尊重 zun1 zhong4 尊敬
做生意 zuo4 sheng1 yi4 ビジネス
zuo4 シート
座位 zuo4 wei4 シート
作者 zuo4 zhe3 著者
ai1 嗚呼
爱护 ai4 hu4 大切にする
爱惜 ai4 xi1 大切にする
爱心 ai4 xin1 思いやり
安慰 an1 wei4 慰め
安装 an1 zhuang1 インストール
an4
把握 ba3 wo4 把握
bai3 スイング
班主任 ban1 zhu3 ren4 教頭
办理 ban4 li3 ハンドル
bang4 スティック
傍晚 bang4 wan3 夕方
包裹 bao1 guo3 ラップ
包含 bao1 han2 含み
包子 bao1 zi5 丸パン
bao2 薄い
宝贝 bao3 bei4 赤ちゃん
宝贵 bao3 gui4 貴重
保持 bao3 chi2 保持
保存 bao3 cun2 保存
保留 bao3 liu2 保持
保险 bao3 xian3 安全性
报告 bao4 gao4 レポート
悲观 bei1 guan1 悲観的
bei4 リア
背景 bei4 jing3 背景
被子 bei4 zi5 キルト
本科 ben3 ke1 学部のコース
本领 ben3 ling3 能力
本质 ben3 zhi4 自然
比例 bi3 li4 割合
比如 bi3 ru2 そのようなものとして
彼此 bi3 ci3 互いに
毕竟 bi4 jing4 結局
避免 bi4 mian3 避ける
必然 bi4 ran2 必然
必需 bi4 xu1 不可欠
必要 bi4 yao4 必要
编辑 bian1 ji2 編集する
鞭炮 bian1 pao4 爆竹
便 bian4 それから
辩论 bian4 lun4 ディベート
标点 biao1 dian3 句読
标志 biao1 zhi4 マーク
表面 biao3 mian4 表面
表明 biao3 ming2 ショー
表情 biao3 qing2 表現
表现 biao3 xian4 ショー
病毒 bing4 du2 ウイルス
bing3 プロピオン酸
玻璃 bo1 li5 ガラス
博物馆 bo2 wu4 guan3 博物館
脖子 bo2 zi5
不必 bu2 bi4 必要はありません
不断 bu2 duan4 絶えず
不见得 bu2 jian4 de5 そうとも限りません
不耐烦 bu2 nai4 fan2 せっかち
不要紧 bu2 yao4 jin3 気にしないで
补充 bu3 chong1 サプリメント
bu4
不安 bu4 an1 ちょこちょこ
不得了 bu4 de2 liao3 極めて
不好意思 bu4 hao3 yi4 si5 恥ずかしい
不免 bu4 mian3 やむをえない
不然 bu4 ran2 その他
不如 bu4 ru2 ほど良好ではありません
不足 bu4 zu2 不十分な
部门 bu4 men2 部門
步骤 bu4 zhou4 ステップ
财产 cai2 chan3 プロパティ
cai3 トレッド
采访 cai3 fang3 インタビュー
采取 cai3 qu3 取り
彩虹 cai3 hong2 レインボー
参考 can1 kao3 参照
参与 can1 yu4 参加し
餐厅 can1 ting1 レストラン
残疾 can2 ji2 身体障害
惭愧 can2 kui4 恥ずかしい
操场 cao1 chang3 遊び場
操心 cao1 xin1 心配
ce4 ブック
厕所 ce4 suo3 トイレ
测验 ce4 yan4 クイズ
曾经 ceng2 jing1 一度
cha1 挿入
差别 cha1 bie2 違い
叉子 cha1 zi5 フォーク
chai1 取り外し
产品 chan3 pin3 プロダクト
产生 chan3 sheng1 生産し
长途 chang2 tu2 長距離
常识 chang2 shi2 常識
chao1 コピー
chao2 向かって
朝代 chao2 dai4 王朝
chao3 稚魚
吵架 chao3 jia4 けんか
车库 che1 ku4 ガレージ
车厢 che1 xiang1
彻底 che4 di3 完成
沉默 chen2 mo4 沈黙
chen4 を活用してください
cheng1 コール
称呼 cheng1 hu5 コール
称赞 cheng1 zan4 賞賛
cheng2 乗算
承担 cheng2 dan1 ベア
承认 cheng2 ren4 認識
承受 cheng2 shou4 ベア
程度 cheng2 du4
程序 cheng2 xu4 プログラム
成分 cheng2 fen4 成分
成果 cheng2 guo3 実績
成就 cheng2 jiu4 成功
成立 cheng2 li4 セットアップ
成语 cheng2 yu3 イディオム
成长 cheng2 zhang3 育ち
诚恳 cheng2 ken3 誠実
吃亏 chi1 kui1 損失を被り
持续 chi2 xu4 つづき
池子 chi2 zi5
尺子 chi3 zi5 定規
翅膀 chi4 bang3 ウイング
chong1 ラッシュ
充电器 chong1 dian4 qi4 充電器
充分 chong1 fen4 いっぱい
充满 chong1 man3 いっぱい
重复 chong2 fu4 繰り返し
宠物 chong3 wu4 ペット
抽屉 chou1 ti5 引き出し
抽象 chou1 xiang4 抽象
chou3 醜い
chou4 臭い
出版 chu1 ban3 出版
出口 chu1 kou3 出口
出色 chu1 se4 アウトスタンディング
出席 chu1 xi2 出席する
初级 chu1 ji2 主要
chu2 除き
除非 chu2 fei1 ない限り
除夕 chu2 xi1 晦日
处理 chu3 li3 プロセス
传播 chuan2 bo1 スプレッド
传递 chuan2 di4 転送
传染 chuan2 ran3 感染
传说 chuan2 shuo1 伝説
传统 chuan2 tong3 伝統
窗帘 chuang1 lian2 カーテン
chuang3 ラッシュ
创造 chuang4 zao4 作り
chui1 ブロー
磁带 ci2 dai4 磁気テープ
辞职 ci2 zhi2 辞任
此外 ci3 wai4
次要 ci4 yao4 二次
刺激 ci4 ji1 刺激し
匆忙 cong1 mang2 急げ
从此 cong2 ci3 それ以来、
从而 cong2 er2 こうして
从前 cong2 qian2 過去において
从事 cong2 shi4 エンゲージ
cu4
促进 cu4 jin4 プロモート
促使 cu4 shi3 原因
cui1 衝動
cun2 預金
存在 cun2 zai4 存在し
错误 cuo4 wu4 エラー
措施 cuo4 shi1 測定
答应 da1 ying5 約束
达到 da2 dao4 リーチ
打工 da3 gong1 ワーキング
打交道 da3 jiao1 dao4 接触
打喷嚏 da3 pen1 ti4 くしゃみ
打听 da3 ting5 お問い合わせ
打招呼 da3 zhao1 hu5 出迎え
大方 da4 fang1 寛容な
大象 da4 xiang4
大型 da4 xing2 大規模
dai1 滞在
贷款 dai4 kuan3 クレジット
待遇 dai4 yu4 治療
单纯 dan1 chun2 シンプル
单调 dan1 diao4 単調な
单独 dan1 du2 一人で
单位 dan1 wei4 ユニット
单元 dan1 yuan2 ユニット
担任 dan1 ren4 添え
耽误 dan1 wu5 遅延
胆小鬼 dan3 xiao3 gui3 腰抜け
dan4 ライト
当代 dang1 dai4 現在
dang3 ブロック
dao3
倒霉 dao3 mei2 不運を持ってい
导演 dao3 yan3 ディレクター
导致 dao3 zhi4 原因
dao4 注ぎ
到达 dao4 da2 到着
道德 dao4 de2 倫理
道理 dao4 li3 理由
登机牌 deng1 ji1 pai2 搭乗券
登记 deng1 ji4 登録
等待 deng3 dai4 待って
等候 deng3 hou4 待機中
等于 deng3 yu2 等しい
di1 ドロップ
的确 di2 que4 全く
敌人 di2 ren2
di4 パス
地道 di4 dao5 トンネル
地理 di4 li3 地理
地区 di4 qu1 地域
地毯 di4 tan3 カーペット
地位 di4 wei4 ステータス
地震 di4 zhen4 地震
点头 dian3 tou2 うなずき
点心 dian3 xin5 デザート
电池 dian4 chi2 バッテリー
电台 dian4 tai2 放送局
diao4
ding1 チーン
ding3 トップ
dong4 フリーズ
dong4 洞窟
动画片 dong4 hua4 pian1 漫画
dou4 いじめ
豆腐 dou4 fu5 豆腐
独立 du2 li4 独立の
独特 du2 te4 ユニーク
度过 du4 guo4 スルー
短信 duan3 xin4 SMS
dui1 ヒープ
对比 dui4 bi3 コントラスト
对待 dui4 dai4 扱い
对方 dui4 fang1 反対側
对手 dui4 shou3 ライバル
对象 dui4 xiang4 オブジェクト
对于 dui4 yu2 以下のために
dun1 T
dun1 下座
多亏 duo1 kui1 感謝
多余 duo1 yu2 黒字
躲藏 duo3 cang2 隠し
恶劣 e4 lie4 悪い
发表 fa1 biao3 出版し
发愁 fa1 chou2 心配
发达 fa1 da2 開発
发抖 fa1 dou3 動揺
发挥 fa1 hui1 及ぼし
发明 fa1 ming2 発明
发票 fa1 piao4 インボイス
发言 fa1 yan2 スピーチ
罚款 fa2 kuan3 罰金
法院 fa3 yuan4 裁判所
fan1 ターン
繁荣 fan2 rong2 繁栄
凡是 fan2 shi4 全て
反而 fan3 er2 それどころか
反复 fan3 fu4 繰り返し
反应 fan3 ying4 反応
反正 fan3 zheng4 とにかく、
fang1 広場
方案 fang1 an4 スキーム
方式 fang1 shi4
妨碍 fang2 ai4 阻み
房东 fang2 dong1 家主
仿佛 fang3 fu2 かのように
放松 fang4 song1 リラックス
fei1
肥皂 fei2 zao4 石鹸
fei4
废话 fei4 hua4 無意味
费用 fei4 yong4 料金
分别 fen1 bie2 各々
分布 fen1 bu4 分散
分配 fen1 pei4 割り当て
分析 fen1 xi1 分析
纷纷 fen1 fen1 続々
奋斗 fen4 dou4 闘い
愤怒 fen4 nu4 怒り
风格 feng1 ge2 スタイル
风俗 feng1 su2 カスタム
风险 feng1 xian3 リスク
疯狂 feng1 kuang2 狂気
讽刺 feng3 ci4 風刺
否定 fou3 ding4
否认 fou3 ren4 否定し
fu2 助け
fu2
服从 fu2 cong2 従順
服装 fu2 zhuang1 衣類
辅导 fu3 dao3 コーチ
付款 fu4 kuan3 支払い
妇女 fu4 nv3 女子
复制 fu4 zhi4 コピー
改革 gai3 ge2 改革
改进 gai3 jin4 改善し
改善 gai3 shan4 改善し
改正 gai3 zheng4 補正
gai4 カバー
概括 gai4 kuo4 一般的な
概念 gai4 nian4 コンセプト
干脆 gan1 cui4 全く
感激 gan3 ji1 感謝
感受 gan3 shou4 気持ち
感想 gan3 xiang3 印象
赶紧 gan3 jin3 急いで
赶快 gan3 kuai4 すばやく
干活儿 gan4 huo2 r5 働く子ども
钢铁 gang1 tie3 鉄鋼
高档 gao1 dang4 ハイグレード
高速公路 gao1 su4 gong1 lu4 高速道路
gao3 やり
告别 gao4 bie2 別れ
胳膊 ge1 bo5 アーム
鸽子 ge1 zi5
隔壁 ge2 bi4
革命 ge2 ming4 革命
格外 ge2 wai4 特に
个别 ge4 bie2 個々
个人 ge4 ren2 個人的な
个性 ge4 xing4 個性
各自 ge4 zi5
gen1 ルート
根本 gen1 ben3 基本的な
更加 geng4 jia1 もっと
公布 gong1 bu4 アナウンス
公开 gong1 kai1 公衆
公平 gong1 ping2 公正な
公寓 gong1 yu4 アパート
公元 gong1 yuan2 西暦
公主 gong1 zhu3 王女
工厂 gong1 chang3 工場
工程师 gong1 cheng2 shi1 エンジニア
工人 gong1 ren2 労働者
工业 gong1 ye4 業界
功夫 gong1 fu5 努力
功能 gong1 neng2 機能
贡献 gong4 xian4 貢献
沟通 gou1 tong1 通信
构成 gou4 cheng2 構造
姑姑 gu1 gu5 叔母
姑娘 gu1 niang5 女の子
古代 gu3 dai4
古典 gu3 dian3 クラシカル
古老 gu3 lao3 古い
鼓舞 gu3 wu3 霊感
股票 gu3 piao4 株式
骨头 gu3 tou5
固定 gu4 ding4 一定
固体 gu4 ti3 固体
雇佣 gu4 yong1 雇い
挂号 gua4 hao4 登録
guai1 良い
拐弯 guai3 wan1 危機を脱し
怪不得 guai4 bu5 de5 不思議ではありません
guan1 役員
关闭 guan1 bi4 近い
关怀 guan1 huai2 ケア
观察 guan1 cha2 ウォッチ
观点 guan1 dian3 ビュー
观念 guan1 nian4 考え
管子 guan3 zi3 チューブ
冠军 guan4 jun1 優勝
罐头 guan4 tou5 缶詰食品
光滑 guang1 hua5 スムース
光临 guang1 lin2 プレゼンス
光明 guang1 ming2 明るい
光盘 guang1 pan2 CD
光荣 guang1 rong2 栄光
广场 guang3 chang3 広場
广大 guang3 da4 莫大
广泛 guang3 fan4 広く
规矩 gui1 ju5 ルール
规律 gui1 lv4 法則
规模 gui1 mo2 スケール
规则 gui1 ze2 ルール
柜台 gui4 tai2 カウンター
gun3 ロール
guo1 ポット
国籍 guo2 ji2 国籍
国庆节 Guo2 qing4 jie2 ナショナルデー
果实 guo3 shi2 フルーツ
过分 guo4 fen4 過度
过敏 guo4 min3 アレルギー
过期 guo4 qi1 期限切れ
ha1
海关 hai3 guan1 税関
海鲜 hai3 xian1 シーフード
han3 叫び
行业 hang2 ye4 業界
豪华 hao2 hua2 贅沢
好奇 hao4 qi2 奇妙
和平 he2 ping2 平和
何必 he2 bi4 何故
何况 he2 kuang4 また、
合法 he2 fa3 正当
合理 he2 li3 合理的
合同 he2 tong5 契約
合影 he2 ying3 グループ写真
合作 he2 zuo4 連携
核心 he2 xin1 コア
hen4 嫌い
heng2 横の
后果 hou4 guo3 余波
忽视 hu1 shi4 ネグレクト
呼吸 hu1 xi1 ブリージング
hu2 ポット
蝴蝶 hu2 die2
胡说 hu2 shuo1 無意味
胡同 hu2 tong4 路地
胡须 hu2 xu1
糊涂 hu2 tu5 ばかげました
花生 hua1 sheng1 ピーナツ
滑冰 hua2 bing1 スケート
划船 hua2 chuan2 ローイング
华裔 hua2 yi4 華人
话题 hua4 ti2 トピック
化学 hua4 xue2 ケミストリー
怀念 huai2 nian4 憧れ
缓解 huan3 jie3
幻想 huan4 xiang3 ファンタジー
慌张 huang1 zhang1 パニック
黄瓜 huang2 gua1 胡瓜
黄金 huang2 jin1 ゴールド
皇帝 huang2 di4 皇帝
皇后 huang2 hou4 皇后
hui1 コマンド
hui1 グレー
灰尘 hui1 chen2 ほこり
灰心 hui1 xin1 落胆
恢复 hui1 fu4 回復
汇率 hui4 lv4 為替相場
婚礼 hun1 li3 結婚式
婚姻 hun1 yin1 結婚
活跃 huo2 yue4 アクティブ
火柴 huo3 chai2 マッチ
伙伴 huo3 ban4 パートナー
基本 ji1 ben3 基本的な
机器 ji1 qi4 機械
激烈 ji1 lie4 激しい
肌肉 ji1 rou4 筋肉
及格 ji2 ge2 パッシング
急忙 ji2 mang2 急いで
集体 ji2 ti3 集合的な
集中 ji2 zhong1 フォーカス
记录 ji4 lu4 記録
记忆 ji4 yi4 メモリ
计算 ji4 suan4 計算
系领带 ji4 ling3 dai4 タイ
纪录 ji4 lu4 記録
纪律 ji4 lv4 懲戒
纪念 ji4 nian4 記念
寂寞 ji4 mo4 寂しい
家庭 jia1 ting2 家族
家务 jia1 wu4 家事
家乡 jia1 xiang1 故郷
嘉宾 jia1 bin1 ゲスト
夹子 jia1 zi5 クリップ
jia3
假如 jia3 ru2 もし
假装 jia3 zhuang1 偽り
jia4 結婚し
价值 jia4 zhi2
驾驶 jia4 shi3 ドライブ
jian1 炒め
肩膀 jian1 bang3
坚决 jian1 jue2 ファーム
坚强 jian1 qiang2 強い
艰巨 jian1 ju4 難しい
艰苦 jian1 ku3 タフ
尖锐 jian1 rui4 シャープ
jian3 拾い
简历 jian3 li4 履歴書
简直 jian3 zhi2 ただ
剪刀 jian3 dao1 はさみ
健身房 jian4 shen1 fang2 ジム
建立 jian4 li4 定め
建设 jian4 she4 建設
建议 jian4 yi4 提案
建筑 jian4 zhu4 建物
键盘 jian4 pan2 キーボード
讲究 jiang3 jiu5 絶妙な
讲座 jiang3 zuo4 講義
降落 jiang4 luo4 着陸
酱油 jiang4 you2 醤油
jiao1 注ぎ
交换 jiao1 huan4 為替
交际 jiao1 ji4 通信
郊区 jiao1 qu1 近郊
胶水 jiao1 shui3 のり
角度 jiao3 du4 角度
狡猾 jiao3 hua2 悪賢い
教材 jiao4 cai2 教材
教练 jiao4 lian4 コーチ
教训 jiao4 xun5 レッスン
接触 jie1 chu4 触り
接待 jie1 dai4 レセプション
接近 jie1 jin4 接近
接着 jie1 zhe5 それから
阶段 jie1 duan4
结实 jie1 shi5 強い
jie2 祭り
节省 jie2 sheng3 保存
结构 jie2 gou4 構造
结合 jie2 he2 コンバイン
结论 jie2 lun4 結論
结账 jie2 zhang4 チェックアウト
解放 jie3 fang4 解放
解说员 jie3 shuo1 yuan2 ナレーター
jie4
借口 jie4 kou3 言い訳
戒烟 jie4 yan1 喫煙をやめ
戒指 jie4 zhi5 リング
金属 jin1 shu3 金属
jin3 タイト
紧急 jin3 ji2 緊急
谨慎 jin3 shen4 慎重
进步 jin4 bu4 進捗
进口 jin4 kou3 インポート
近代 jin4 dai4 近代的
尽力 jin4 li4 試し
尽量 jin4 liang4 限り
精力 jing1 li4 エネルギー
经典 jing1 dian3 クラシカル
经营 jing1 ying2 ラン
景色 jing3 se4 景色
敬爱 jing4 ai4 尊敬と愛
酒吧 jiu3 ba1 バー
jiu4 保存
救护车 jiu4 hu4 che1 救急車
舅舅 jiu4 jiu5 叔父
居然 ju1 ran2 意外と
桔子 ju2 zi5 オレンジ
ju3 動き
具备 ju4 bei4 持ってい
具体 ju4 ti3 特定
巨大 ju4 da4 莫大
聚会 ju4 hui4 パーティー
俱乐部 ju4 le4 bu4 クラブ
据说 ju4 shuo1 それは言われてい
juan1 寄付し
juan3 ボリューム
决赛 jue2 sai4 決勝
决心 jue2 xin1 決意
绝对 jue2 dui4 全く
角色 jue2 se4 役割
军事 jun1 shi4 軍事的
均匀 jun1 yun2 制服
卡车 ka3 che1 トラック
开发 kai1 fa1 開発
开放 kai1 fang4 オープン
开幕式 kai1 mu4 shi4 オープニングセレモニー
开心 kai1 xin1 ハッピー
kan3 カット
看不起 kan4 bu5 qi3 侮り
看来 kan4 lai5 それはそう
抗议 kang4 yi4 抗議
烤鸭 kao3 ya1 ローストダック
ke1 スター
可见 ke3 jian4 目に見え
可靠 ke3 kao4 信頼性の高い
可怕 ke3 pa4 ひどい
课程 ke4 cheng2 コース
ke4 グラム
克服 ke4 fu2 打ち勝ち
刻苦 ke4 ku3 勉励な
客观 ke4 guan1 客観
客厅 ke4 ting1 パーラー
空间 kong1 jian1 スペース
恐怖 kong3 bu4 テロ
空闲 kong4 xian2 遊休
控制 kong4 zhi4 コントロール
口味 kou3 wei4
kua1 自慢
会计 kuai4 ji4 経理
矿泉水 kuang4 quan2 shui3 ミネラルウォーター
辣椒 la4 jiao1 チリ
蜡烛 la4 zhu2 キャンドル
来自 lai2 zi4 から来
lan2 バー
lan4 ロットン
lang2
劳动 lao2 dong4 労働
劳驾 lao2 jia4 失礼しました
老百姓 lao3 bai3 xing4 普通の人々
老板 lao3 ban3 ボス
老实 lao3 shi5 正直な
老鼠 lao3 shu3 マウス
姥姥 lao3 lao5 母方の祖母
乐观 le4 guan1 楽観的
lei2 鉱山
lei4 カテゴリ
li2
离婚 li2 hun1 離婚
厘米 li2 mi3 センチ
礼拜天 li3 bai4 tian1 日曜日
理论 li3 lun4 理論
理由 li3 you2 理由
li4 穀物
立方 li4 fang1 立方体
立即 li4 ji2 直ちに
立刻 li4 ke4 一度に
力量 li4 liang5 パワー
利润 li4 run4 利益
利息 li4 xi1 関心
利益 li4 yi4 関心
利用 li4 yong4 使用
连忙 lian2 mang2 一度に
连续剧 lian2 xu4 ju4 シリーズ
联合 lian2 he2 組合
恋爱 lian4 ai4
良好 liang2 hao3 良い
粮食 liang2 shi5 食べ物
了不起 liao3 bu5 qi3 素晴らしい
临时 lin2 shi2 一時的
ling2 ベル
零件 ling2 jian4 パーツ
零钱 ling2 qian2 変更
零食 ling2 shi2 スナック
灵活 ling2 huo2 柔軟
领导 ling3 dao3 リーダーシップ
领域 ling3 yu4 フィールド
流传 liu2 chuan2 スプレッド
浏览 liu2 lan3 ブラウズ
long2 ドラゴン
lou4 リーク
lu4
陆地 lu4 di4 土地
陆续 lu4 xu4 次々
录取 lu4 qu3 認め
录音 lu4 yin1 録音
轮流 lun2 liu2 替わり
论文 lun4 wen2 論文
逻辑 luo2 ji5 ロジック
落后 luo4 hou4 後ろ
ma4 呪い
麦克风 mai4 ke4 feng1 マイクロフォン
馒头 man2 tou5 蒸しパン
满足 man3 zu2 会い
mao2
毛病 mao2 bing4 欠陥
矛盾 mao2 dun4 矛盾
冒险 mao4 xian3 冒険
贸易 mao4 yi4 トレード
眉毛 mei2 mao5
煤炭 mei2 tan4 石炭
美术 mei3 shu4 アート
魅力 mei4 li4 魅力
迷路 mi2 lu4 迷子になり
谜语 mi2 yu3
蜜蜂 mi4 feng1
密切 mi4 qie4 近い
秘密 mi4 mi4 秘密
秘书 mi4 shu1 秘書
棉花 mian2 hua5 コットン
面对 mian4 dui4
面积 mian4 ji1 エリア
面临 mian4 lin2 に直面して
苗条 miao2 tiao2 スリム
描写 miao2 xie3 説明
miao3 第2
民主 min2 zhu3 民主主義
明确 ming2 que4 明確な
明显 ming2 xian3 明確な
明信片 ming2 xin4 pian4 葉書
明星 ming2 xing1 スター
名牌 ming2 pai2 有名なブランド
名片 ming2 pian4 名刺
名胜古迹 ming2 sheng4 gu3 ji4 史跡
命令 ming4 ling4 コマンド
命运 ming4 yun4 運命
mo1 触れ
模仿 mo2 fang3 真似
模糊 mo2 hu5 ぼかし
摩托车 mo2 tuo1 che1 オートバイ
陌生 mo4 sheng1 奇妙
mou3 一部
目标 mu4 biao1 目標
目录 mu4 lu4 ディレクト
目前 mu4 qian2 現在、
木头 mu4 tou5 木材
哪怕 na3 pa4 さえ
难怪 nan2 guai4 不思議ではありません
难看 nan2 kan4 醜い
脑袋 nao3 dai4 ヘッド
内科 nei4 ke1 内科
nen4 柔らかい
能干 neng2 gan4 主務
能源 neng2 yuan2 エネルギー
年代 nian2 dai4 一昔
年纪 nian2 ji4 若い
nian4 考え
宁可 ning4 ke3 かなり
牛仔裤 niu2 zai3 ku4 ジーンズ
nong2 濃縮
农民 nong2 min2 農家
农业 nong2 ye4 農業
女士 nv3 shi4 さん
偶然 ou3 ran2 不慮
pai1 ビート
排队 pai2 dui4 並び
排球 pai2 qiu2 バレーボール
pai4 パイ
盼望 pan4 wang4 を楽しみにして
赔偿 pei2 chang2 賠償
培养 pei2 yang3 列車
佩服 pei4 fu2 憧れ
配合 pei4 he2 座標
pen2 流域
碰见 peng4 jian4 会い
pi1 上に置き
pi1 バッチ
批准 pi1 zhun3 認め
皮鞋 pi2 xie2 革の靴
疲劳 pi2 lao2 疲労
pi3 試合
pian4 シート
片面 pian4 mian4 一方的
piao1 フロート
频道 pin2 dao4 チャンネル
品种 pin3 zhong3 繁殖
ping2 基づき
ping2 フラット
平常 ping2 chang2 通常
平等 ping2 deng3 平等
平方 ping2 fang1 広場
平衡 ping2 heng2 バランス
平静 ping2 jing4 穏やか
平均 ping2 jun1 平均
评价 ping2 jia4 評価し
破产 po4 chan3 バスト
破坏 po4 huai4 ダメージ
迫切 po4 qie4 緊急
朴素 pu3 su4 シンプル
期待 qi1 dai4 を楽しみにして
期间 qi1 jian1 期間
其余 qi2 yu2 他人
奇迹 qi2 ji4 奇跡
启发 qi3 fa1 インスパイア
企图 qi3 tu2 試み
企业 qi3 ye4 ビジネス
气氛 qi4 fen1 雰囲気
汽油 qi4 you2 ガソリン
qian1 引き
谦虚 qian1 xu1 モデスト
签字 qian1 zi4 署名
前途 qian2 tu2 未来
qian3 浅い
qian4 負い
qiang1
强调 qiang2 diao4 強調する
强烈 qiang2 lie4 強い
qiang3 掴み
悄悄 qiao1 qiao1 静かに
qiao2
巧妙 qiao3 miao4 賢い
qie1 カット
亲爱 qin1 ai4 懐かしい
亲切 qin1 qie4 種類
亲自 qin1 zi4 自ら
侵略 qin1 lve4 侵略
勤奋 qin2 fen4 勤勉
勤劳 qin2 lao2 勤勉
qing1 グリーン
青少年 qing1 shao4 nian2 ティーンエイジャー
轻视 qing1 shi4 侮辱
青春 qing1 chun1 若者
清淡 qing1 dan4 ライト
情景 qing2 jing3 シーン
情绪 qing2 xu4 気分
请求 qing3 qiu2 リクエス
庆祝 qing4 zhu4 祝い
球迷 qiu2 mi2 ファン
趋势 qu1 shi4 トレンド
qu3 既婚
取消 qu3 xiao1 キャンセル
去世 qu4 shi4 死に
quan1
全面 quan2 mian4 包括的
权力 quan2 li4 パワー
权利 quan2 li4
quan4 アドバイス
缺乏 que1 fa2 不足
确定 que4 ding4 定め
确认 que4 ren4 確かめ
燃烧 ran2 shao1 燃焼
rang3 叫び
rao4 周りに
热爱 re4 ai4 切愛
热烈 re4 lie4 暖かい
热心 re4 xin1 熱心な
人才 ren2 cai2 才人
人口 ren2 kou3 人口
人类 ren2 lei4 人類
人生 ren2 sheng1 生活
人事 ren2 shi4 人員
人物 ren2 wu4 フィギュア
人员 ren2 yuan2 人員
忍不住 ren3 bu5 zhu4 支援することはできません
日常 ri4 chang2 日々
日程 ri4 cheng2 スケジュール
日历 ri4 li4 カレンダー
日期 ri4 qi1 日付
日用品 ri4 yong4 pin3 商品
融化 rong2 hua4 溶融
荣幸 rong2 xing4 表彰
荣誉 rong2 yu4 名誉
如何 ru2 he2 どのように
如今 ru2 jin1
软件 ruan3 jian4 ソフトウェア
ruo4 弱い
sa3 撒き
嗓子 sang3 zi5
sha1 殺し
沙漠 sha1 mo4 砂漠
沙滩 sha1 tan1 砂浜
sha3 愚か
shai4 太陽
删除 shan1 chu2 削除
闪电 shan3 dian4 稲妻
善良 shan4 liang2 心優しい
善于 shan4 yu2 でグッド
扇子 shan1 zi5 ファン
商品 shang1 pin3 商品
商业 shang1 ye4 ビジネス
上当 shang4 dang4 だまさ
勺子 shao2 zi5 スプーン
she2
舌头 she2 tou5
舍不得 she3 bu5 de5 に消極的
设备 she4 bei4 設備
设计 she4 ji4 デザイン
设施 she4 shi1 施設
射击 she4 ji1 射撃
摄影 she4 ying3 写真術
shen1 ストレッチ
深刻 shen1 ke4 深遠
身材 shen1 cai2 フィギュア
身份 shen1 fen4 アイデンティティ
神话 shen2 hua4 神話
神经 shen2 jing1 神経
神秘 shen2 mi4
sheng1 リットル
生产 sheng1 chan3 生産し
生动 sheng1 dong4 鮮やか
声调 sheng1 diao4 トーン
绳子 sheng2 zi5 ロープ
省略 sheng3 lve4 省略
胜利 sheng4 li4 勝利
shi1
失眠 shi1 mian2 不眠症
失去 shi1 qu4 失い
失业 shi1 ye4 失業
时代 shi2 dai4 時代
时刻 shi2 ke4 時間
时髦 shi2 mao2 ファッショナブル
时期 shi2 qi1 時間
时尚 shi2 shang4 ファッション
实话 shi2 hua4 真実
实践 shi2 jian4 練習
实习 shi2 xi2 練習
实现 shi2 xian4 実現
实行 shi2 xing2 インプリメント
实验 shi2 yan4 実験
实用 shi2 yong4 実用的
食物 shi2 wu4 食べ物
石头 shi2 tou5
使劲儿 shi3 jin4 r5 飼育
始终 shi3 zhong1 常に
是否 shi4 fou3 かどうか
试卷 shi4 juan4 答案
士兵 shi4 bing1 兵士
似的 shi4 de5 以下のような
事实 shi4 shi2 事実
事物 shi4 wu4
事先 shi4 xian1 事前に
收获 shou1 huo4 ゲイン
收据 shou1 ju4 領収書
手工 shou3 gong1 手で
手术 shou3 shu4 手術
手套 shou3 tao4 手袋
手续 shou3 xu4 手続
手指 shou3 zhi3
受伤 shou4 shang1 負傷者
寿命 shou4 ming4 生活
书架 shu1 jia4 本棚
输入 shu1 ru4 エントリー
蔬菜 shu1 cai4 野菜
舒适 shu1 shi4 居心地のよい
梳子 shu1 zi5
熟练 shu2 lian4 習熟
鼠标 shu3 biao1 マウス
属于 shu3 yu2 所属し
数据 shu4 ju4 データ
数码 shu4 ma3 デジタル
shuai1 投げ
shuai3 投げ飛ばし
双方 shuang1 fang1 両側
shui4 税金
不定 shuo1 bu5 ding4 多分
说服 shuo1 fu2 説得
si1
丝绸 si1 chou2 シルク
丝毫 si1 hao2 わずか
思考 si1 kao3 考え
思想 si1 xiang3 考え
私人 si1 ren2 プライベート
似乎 si4 hu1 見え
寺庙 si4 miao4
宿舍 su4 she4
随时 sui2 shi2 随時
sui4 砕石
损失 sun3 shi1 損失
缩短 suo1 duan3 短くし
缩小 suo1 xiao3 狭い
suo3 ロック
suo3 ザ・
所谓 suo3 wei4 所謂
ta3 タワー
台阶 tai2 jie1 階段
太极拳 tai4 ji2 quan2 太極拳
太太 tai4 tai5
谈判 tan2 pan4 トーク
坦率 tan3 shuai4 フランク
tang4 ホット
tao2
tao2 エスケープ
逃避 tao2 bi4 エスケープ
tao4 カバー
特殊 te4 shu1 特別な
特意 te4 yi4 特別
特征 te4 zheng1 機能
疼爱 teng2 ai4 の非常に好きして
ti2 言及
提倡 ti2 chang4 提唱者
提纲 ti2 gang1 アウトライン
提问 ti2 wen4 質問
题目 ti2 mu4 タイトル
体会 ti3 hui4 経験
体积 ti3 ji1 ボリューム
体贴 ti3 tie1 考え深い
体现 ti3 xian4 リフレクト
体验 ti3 yan4 経験
天空 tian1 kong1 スカイ
天真 tian1 zhen1 ナイーブ
田野 tian2 ye3 フィールド
调皮 tiao2 pi2 いたずらな
调整 tiao2 zheng3 調整
挑战 tiao3 zhan4 挑戦
通常 tong1 chang2 概して
通讯 tong1 xun4 コミュニケーション
tong2
同时 tong2 shi2 同時に、
统一 tong3 yi1 団結
统治 tong3 zhi4 裁定
痛苦 tong4 ku3 痛み
痛快 tong4 kuai4 ジョリー
投资 tou2 zi1 投資
透明 tou4 ming2 透明
突出 tu1 chu1 アウトスタンディング
土地 tu3 di4 土地
土豆 tu3 dou4 ポテト
tu4
兔子 tu4 zi5 ラビット
tuan2 グループ
推辞 tui1 ci2 下落
推广 tui1 guang3 スプレッド
推荐 tui1 jian4 勧告
退 tui4 後退
退步 tui4 bu4 退行
退休 tui4 xiu1 退職
wai1 ゆがみました
外交 wai4 jiao1 外交
wan1 曲がり
完美 wan2 mei3 パーフェクト
完善 wan2 shan4 パーフェクト
完整 wan2 zheng3 完成
玩具 wan2 ju4 おもちゃ
万一 wan4 yi1 際に
王子 wang2 zi3 王子
往返 wang3 fan3 前後に
危害 wei1 hai4
微笑 wei1 xiao4 スマイル
威胁 wei1 xie2 脅威
违反 wei2 fan3 違反
维护 wei2 hu4 維持し
围巾 wei2 jin1 マフラー
围绕 wei2 rao4 周りに
唯一 wei2 yi1 ユニーク
尾巴 wei3 ba5
伟大 wei3 da4 すばらしい
委屈 wei3 qu1 不当な扱いを受け
委托 wei3 tuo1 委ね
wei4
位置 wei4 zhi5 場所
未必 wei4 bi4 そうとも限りません
未来 wei4 lai2 未来
卫生间 wei4 sheng1 jian1 バスルーム
温暖 wen1 nuan3 暖かい
温柔 wen1 rou2 柔らかい
wen2 香り
文件 wen2 jian4 ファイル
文具 wen2 ju4 文房具
文明 wen2 ming2 文明
文学 wen2 xue2 文学
wen3 キス
稳定 wen3 ding4 安定しました
问候 wen4 hou4 ご挨拶
卧室 wo4 shi4 ベッドルーム
屋子 wu1 zi5
无奈 wu2 nai4 哀れ
无数 wu2 shu4 数え切れません
武器 wu3 qi4 武器
武术 wu3 shu4 武術
wu4
物理 wu4 li3 物理的
物质 wu4 zhi4 物質
吸收 xi1 shou1 吸収
xi4 部門
系统 xi4 tong3 システム
细节 xi4 jie2 ディテール
戏剧 xi4 ju4 劇場
xia1 ブラインド
xia4 おびえ
下载 xia4 zai3 ダウンロード
鲜艳 xian1 yan4 明るい
显得 xian3 de5 見え
显然 xian3 ran2 明確な
显示 xian3 shi4 ディスプレイ
xian4
现金 xian4 jin1 現金
现实 xian4 shi2 現実
现象 xian4 xiang4 現象
相处 xiang1 chu3 一緒に住んでい
相当 xiang1 dang1 かなり
相对 xiang1 dui4 比較的に
相关 xiang1 guan1 関連
相似 xiang1 si4 同様の
想念 xiang3 nian4 ミス
想象 xiang3 xiang4 考え
享受 xiang3 shou4 楽しみ
xiang4 アイテム
项链 xiang4 lian4 ネックレス
项目 xiang4 mu4 プロジェクト
橡皮 xiang4 pi2 消しゴム
象棋 xiang4 qi2 チェス
象征 xiang4 zheng1 シンボル
消费 xiao1 fei4 消費
消化 xiao1 hua4 ダイジェスト
消灭 xiao1 mie4 省き
消失 xiao1 shi1 姿を消し
销售 xiao1 shou4 セールス
小吃 xiao3 chi1 スナック
小伙子 xiao3 huo3 zi5 若者
小麦 xiao3 mai4 小麦
小气 xiao3 qi4 けちな
小偷 xiao3 tou1 泥棒
效率 xiao4 lv4 効率
孝顺 xiao4 shun4 親孝行
xie1 休息
xie2 斜め
协调 xie2 tiao2 コーディネーション
心理 xin1 li3 心理学
心脏 xin1 zang4
欣赏 xin1 shang3 感謝し
信封 xin4 feng1 封筒
信号 xin4 hao4 信号
信息 xin4 xi1 情報
行动 xing2 dong4 アクション
行人 xing2 ren2 歩行者
行为 xing2 wei2 行動
形成 xing2 cheng2 フォーム
形容 xing2 rong2 述べ
形式 xing2 shi4 フォーム
形势 xing2 shi4 状況
形象 xing2 xiang4 画像
形状 xing2 zhuang4 形状
性质 xing4 zhi4 プロパティ
幸亏 xing4 kui1 幸いなこと
幸运 xing4 yun4 ラッキー
xiong1 チェスト
兄弟 xiong1 di4 ブラザーズ
雄伟 xiong2 wei3 壮大
修改 xiu1 gai3 修正
休闲 xiu1 xian2 レジャー
虚心 xu1 xin1 謙虚
叙述 xu4 shu4 説話
宣布 xuan1 bu4 アナウンス
宣传 xuan1 chuan2 宣伝
选举 xuan3 ju3 選挙
学期 xue2 qi1 学期
学术 xue2 shu4 奨学金
学问 xue2 wen4 ラーニング
询问 xun2 wen4 頼み
寻找 xun2 zhao3 検索
训练 xun4 lian4 レーニン
迅速 xun4 su4 急速
延长 yan2 chang2 延ばし
严肃 yan2 su4 深刻
宴会 yan4 hui4 宴会
阳台 yang2 tai2 バルコニー
yang3 かゆみ
样式 yang4 shi4 スタイル
yao1 ウェスト
yao2 シェイク
yao3 一口
要不 yao4 bu4 若しくは
要是 yao4 shi5 もし
ye4
液体 ye4 ti3 液体
业务 ye4 wu4 ビジネス
业余 ye4 yu2 素人
依然 yi1 ran2 やはり
一辈子 yi2 bei4 zi5 生涯
一旦 yi2 dan4 一度
一路平安 yi2 lu4 ping2 an1 ボン航海
一致 yi2 zhi4 一貫性
移动 yi2 dong4 モバイル
移民 yi2 min2 移民
遗憾 yi2 han4 ソーリー
疑问 yi2 wen4 疑い
yi3 B
以及 yi3 ji2
以来 yi3 lai2 から
意外 yi4 wai4 事故
意义 yi4 yi4 意味
议论 yi4 lun4
义务 yi4 wu4 義務
因而 yin1 er2 こうして
因素 yin1 su4 要因
yin2
英俊 ying1 jun4 ハンサム
英雄 ying1 xiong2 ヒーロー
迎接 ying2 jie1 歓迎
营养 ying2 yang3 栄養
营业 ying2 ye4 ビジネス
影子 ying3 zi5
硬币 ying4 bi4 コイン
硬件 ying4 jian4 ハードウェア
应付 ying4 fu5 対処
应聘 ying4 pin4 候補者
应用 ying4 yong4 アプリケーション
拥抱 yong1 bao4 抱擁
拥挤 yong1 ji3 群衆
勇气 yong3 qi4 勇気
用途 yong4 tu2 使用
优惠 you1 hui4 優先的
优美 you1 mei3 美しい
优势 you1 shi4 優位
悠久 you1 jiu3 長い
邮局 you2 ju2 ポストオフィス
游览 you2 lan3 ツアー
犹豫 you2 yu4 躊躇
油炸 you2 zha2 稚魚
有利 you3 li4 好調
幼儿园 you4 er2 yuan2 保育所
娱乐 yu2 le4 エンターテインメント
与其 yu3 qi2 それの
语气 yu3 qi4 モーダル
宇宙 yu3 zhou4 宇宙
预报 yu4 bao4 見通し
预订 yu4 ding4 予約
预防 yu4 fang2 予防
玉米 yu4 mi3 コーン
元旦 yuan2 dan4 元旦
缘故 yuan2 gu4 理由
原料 yuan2 liao4 原材料
原则 yuan2 ze2 原則
愿望 yuan4 wang4 希望
yun1 ディジー
运气 yun4 qi5
运输 yun4 shu1 輸送
运用 yun4 yong4 アプリケーション
灾害 zai1 hai4 災害
再三 zai4 san1 繰り返し
赞成 zan4 cheng2 承認
赞美 zan4 mei3 賞賛
糟糕 zao1 gao1 悪い
造成 zao4 cheng2 作り
ze2 それから
责备 ze2 bei4 責め
zhai1 選び
粘贴 zhan1 tie1 スティック
展开 zhan3 kai1 拡張
展览 zhan3 lan3 展示会
占线 zhan4 xian4 忙しい
战争 zhan4 zheng1 戦争
zhang3 上がり
掌握 zhang3 wo4 把握
账户 zhang4 hu4 アカウント
招待 zhao1 dai4 抱き
着凉 zhao2 liang2 風邪をひき
照常 zhao4 chang2 相変わらず
召开 zhao4 kai1 招集し
哲学 zhe2 xue2 哲学
真理 zhen1 li3 真実
真实 zhen1 shi2 リアル
针对 zhen1 dui4 に対して
珍惜 zhen1 xi1 プレシャス
诊断 zhen3 duan4 診断
枕头 zhen3 tou5
zhen4 フロント
振动 zhen4 dong4 振動
zheng1 オープン目
争论 zheng1 lun4 論争
争取 zheng1 qu3 戦い
征求 zheng1 qiu2 勧誘
整个 zheng3 ge4 全体
整体 zheng3 ti3 全体的な
zheng4 ポジティブ
政策 zheng4 ce4 ポリシー
政府 zheng4 fu3 政府
政治 zheng4 zhi4 政治的
证件 zheng4 jian4 証明
证据 zheng4 ju4 証拠
挣钱 zheng4 qian2 お金を稼ぎ
zhi1 サポート
支票 zhi1 piao4 チェック
zhi2 ストレート
执行 zhi2 xing2 実行
执照 zhi2 zhao4 ライセンス
指导 zhi3 dao3 ガイド
指挥 zhi3 hui1 コマンド
制定 zhi4 ding4 策定
制度 zhi4 du4 システム
制作 zhi4 zuo4 作り
智慧 zhi4 hui4 知恵
至今 zhi4 jin1 これまでのところ
至于 zhi4 yu2 について
治疗 zhi4 liao2 治療
秩序 zhi4 xu4 オーダー
志愿者 zhi4 yuan4 zhe3 ボランティア
zhong1 ベル
中介 zhong1 jie4 媒介
中心 zhong1 xin1 センター
中旬 zhong1 xun2 中旬には
zhong4 重量
重量 zhong4 liang4 重量
周到 zhou1 dao5 考え深い
逐步 zhu2 bu4 徐々に
竹子 zhu2 zi5
zhu3 クック
主持 zhu3 chi2 司会し
主观 zhu3 guan1 主観的
主人 zhu3 ren2 ホスト
主席 zhu3 xi2 会長
主张 zhu3 zhang1 提唱者
嘱咐 zhu3 fu4 尋ね
祝福 zhu4 fu2 祝福
注册 zhu4 ce4 登録
抓紧 zhua1 jin3 細心の注意を払ってください
专家 zhuan1 jia1 専門
专心 zhuan1 xin1 集中し
转变 zhuan3 bian4 変更
转告 zhuan3 gao4 伝え
zhuang1 ドレス
装饰 zhuang1 shi4 デコレーション
状况 zhuang4 kuang4 条件
状态 zhuang4 tai4 状態
追求 zhui1 qiu2 求め
资格 zi1 ge2 資格
资金 zi1 jin1 ファンド
资料 zi1 liao4 データ
资源 zi1 yuan2 リソース
姿势 zi1 shi4 姿勢
咨询 zi1 xun2 コンサルティング
zi3 パープル
字幕 zi4 mu4 サブタイトル
自从 zi4 cong2 から
自动 zi4 dong4 オートマチック
自豪 zi4 hao2 プライド
自觉 zi4 jue2 意識して
自私 zi4 si1 利己的
自信 zi4 xin4 信頼
自由 zi4 you2 自由な
自愿 zi4 yuan4 自発的
综合 zong1 he2 コンプレックス
宗教 zong1 jiao4 宗教
总裁 zong3 cai2 会長
总共 zong3 gong4 全く
总理 zong3 li3 首相
总算 zong3 suan4 遂に
总统 zong3 tong3 社長
总之 zong3 zhi1 要するに
组合 zu3 he2 組み合わせ
祖国 zu3 guo2 祖国
祖先 zu3 xian1 系統
阻止 zu3 zhi3 防止
zui4 酔いました
最初 zui4 chu1 最初の
罪犯 zui4 fan4 犯罪者
尊敬 zun1 jing4 尊敬
遵守 zun1 shou3 を遵守
作品 zuo4 pin3 ワークス
作为 zuo4 wei2 として
作文 zuo4 wen2 構図

 

中国語の練習 1801~2800まで

中国語の練習ですが、コツコツやるしかないです。。。

 

1801~2100
赖 lài
涌 yǒng
甜 tián
曹 cáo
阅 yuè
肌 jī
哩 lǐ
厉 lì
烃 tīng
纬 wěi
毅 yì
昨 zuó
伪 wěi
症 zhèng
煮 zhǔ
叹 tàn
钉 dīng / dìng
搭 dā
茎 jīng
笼 lóng / lǒng
酷 kù
偷 tōu
弓 gōng
锥 zhuī
恒 héng
杰 jié
坑 kēng
鼻 bí
翼 yì
纶 lún
叙 xù
狱 yù
逮 dǎi / dài
罐 guàn
络 luò
棚 péng
抑 yì
膨 péng
蔬 shū
寺 sì
骤 zhòu
穆 mù
冶 yě
枯 kū
册 cè
尸 shī
凸 tū
绅 shēn
坯 pī
牺 xī
焰 yàn
轰 hōng
欣 xīn
晋 jìn
瘦 shòu
御 yù
锭 dìng
锦 jǐn
丧 sāng / sàng
旬 xún
锻 duàn
垄 lǒng
搜 sōu
佛 fó
扑 pū
邀 yāo
亭 tíng
酯 zhǐ
迈 mài
舒 shū
脆 cuì
酶 méi
闲 xián
忧 yōu
酚 fēn
顽 wán
羽 yǔ
涨 zhǎng / zhàng
卸 xiè
仗 zhàng
陪 péi
薄 báo / bó
辟 pì / bì
惩 chéng
杭 háng
姚 yáo
肚 dǔ / dù
捉 zhuō
飘 piāo
漂 piāo / piǎo / piào
昆 kūn
欺 qī
吾 wú
郎 láng
烷 wán
汁 zhī
呵 hē
饰 shī
萧 xiāo
雅 yǎ
邮 yóu
迁 qiān
燕 yān / yàn
撒 sā / sǎ
姻 yīn
赴 fù
宴 yān
烦 fán
债 zhài
帐 zhàng
斑 bān
铃 líng
旨 zhǐ
醇 chún
董 dǒng
饼 bǐng
雏 chú
姿 zī
拌 bàn
傅 fù
腹 fù
妥 tuǒ
揉 róu
贤 xián
拆 chāi
歪 wāi
葡 pú
胺 àn
丢 diū
浩 hào
徽 huī
昂 áng
垫 diàn
挡 dǎng
览 lǎn
贪 tān
慰 wèi
缴 jiǎo
汪 wāng
慌 huāng
冯 féng / píng
诺 nuò
姜 jiāng
谊 yì
凶 xiōng
劣 liè
诬 wū
耀 yào
昏 hūn
躺 tǎng
盈 yíng
骑 qí
乔 qiáo
溪 xī
丛 cóng
卢 lú
抹 mǒ / mò / mā
易 yì
闷 mēn / mèn
咨 zī
刮 guā
驾 jià
缆 lǎn
悟 wù
摘 zhāi
铒 ěr
掷 zhì
颇 pō
幻 huàn
柄 bǐng
惠 huì
惨 cǎn
佳 jiā
仇 chóu / qiú
腊 là
窝 wō
涤 dí
剑 jiàn
瞧 qiáo
堡 bǎo / bǔ / pù
泼 pō
葱 cōng
罩 zhào
霍 huò
捞 lāo
胎 tāi
苍 cāng
滨 bīn
俩 liǎ
捅 tǒng
湘 xiāng
砍 kǎn
霞 xiá
邵 shào
萄 táo
疯 fēng
淮 huái
遂 suí / suì
熊 xióng
粪 fèn
烘 hōng
宿 sù / xiǔ / xiù
档 dàng
戈 gē
驳 bó
嫂 sǎo
裕 yù
徙 xǐ
箭 jiàn
捐 juān
肠 cháng
撑 chēng
晒 shài
辨 biàn
殿 diàn
莲 lián
摊 tān
搅 jiǎo
酱 jiàng
屏 bǐng / píng
疫 yì
哀 āi
蔡 cài
堵 dǔ
沫 mò
皱 zhòu
畅 chàng
叠 dié
阁 gé
莱 lái
敲 qiāo
辖 xiá
钩 gōu
痕 hén
坝 bà
巷 xiàng
饿 è
祸 huò
丘 qiū
玄 xuán
溜 liū / liú
曰 yuē
逻 luó
彭 péng
尝 cháng
卿 qīng
妨 fāng / fáng
艇 tǐng
吞 tūn
韦 wéi
怨 yuàn
矮 ǎi
歇 xiē
郊 jiāo
禄 lù
捻 niǎn
漠 mò
粹 cuì
颠 diān
宏 hóng
冤 yuān
肪 fáng
饥 jī
仙 xiān
押 yā
挨 āi / ái
醛 quán
娃 wá
拾 shí
佩 pèi
勿 wù
吓 xià / hè
讹 é
侯 hóu
恋 liàn
夕 xī
锌 xīn
篡 cuàn
戚 qī
淋 lín / lìn
蓬 péng
岂 qǐ
釉 yòu
兆 zhào
泊 bó / pō
魂 hún
拘 jū
亡 wáng
杠 gàng
摧 cuī
氟 fú
颂 sòng
浑 hún
凌 líng
铀 yóu
诱 yòu
犁 lí
谴 qiǎn
颁 bān
舶 bó

2101~2400
扯 chě
嘉 jiā
萌 méng
犹 yóu
滋 zī
焊 hàn
舌 shé
匹 pǐ
媳 xí
肺 fèi
掠 lüè
酿 niàng
烹 pēng
疲 pí
驰 chí
鸦 yā
窄 zhǎi
辱 rǔ
狭 xiá
朴 pǔ / piáo
遣 qiǎn
菲 fēi / fěi
奸 jiān
韧 rèn
辣 là
拳 quán
秆 gǎn
卧 wò
醉 zuì
竭 jié
茅 máo
墓 mù
矣 yǐ
哎 āi
艳 yàn
敦 dūn
舆 yú
缔 dì
雇 gù
尿 niào
葬 zàng
履 lǚ
契 qì
禽 qín
渣 zhā
衬 chèn
躲 duǒ
赔 péi
咸 xián
溉 gài
贼 zéi
醋 cù
堤 dī
抖 dǒu
妃 fēi
裤 kù
廉 lián
晴 qíng
挽 wǎn
掀 xiān
茫 máng
丑 chǒu
亥 hài
拦 lán
悠 yōu
阐 chǎn
慧 huì
佐 zuǒ
奇 qí
竖 shù
孝 xiào
柜 guì
麟 lín
绣 xiù
遥 yáo
逝 shì
愁 chóu
肖 xiāo / xiào
昭 zhāo
芬 fēn
逢 féng
窑 yáo
捷 jié
圜 yuán
盲 máng
闸 zhá
宙 zhòu
辐 fú
披 pī
账 zhàng
狼 láng
幽 yóu
绸 chóu
蜂 fēng
慎 shèn
餐 cān
酬 chóu
誓 shì
惟 wéi
叉 chā
弥 mí
址 zhǐ
帜 zhì
芝 zhī
砌 qì
唉 āi / ài
仆 pū / pú
涛 tāo
臭 chòu / xiù
翠 cuì
盒 hé
劫 jié
慨 kǎi
炳 bǐng
阖 hé
寂 jì
椒 jiāo
倘 tǎng / cháng
拓 tuò
畏 wèi
喉 hóu
巾 jīn
颈 jǐng
垦 kěn
拚 pīn / pàn
兽 shòu
蔽 bì
芦 lú
乾 qián
爽 shuǎng
窃 qiè
谭 tán
挣 zhèng
崩 bēng
褐 hè
翅 chì
儒 rú
伞 sǎn
晃 huǎng / huàng
谬 miù
胚 pēi
剖 pōu
凑 còu
眠 mián
浊 zhuó
霜 shuāng
礁 jiāo
蔑 miè
抄 chāo
闯 chuǎng
洒 sǎ
碑 bēi
蓉 róng
耶 yē / yé
猜 cāi
蹲 dūn
壶 hú
唤 huàn
澳 ào
锯 jù
郡 jùn
玲 líng
绵 mián
纽 niǔ
梳 shū
掏 tāo
吁 yù / xū / yù
锤 chuí
鼠 shǔ
穴 xué
椅 yǐ
殷 yīn / yān / yǐn
遮 zhē
吵 chǎo
萍 píng
厌 yàn
畜 chù / xù
俱 jù
夸 kuā
吕 lǚ
囊 náng
捧 pěng
雌 cí
闽 mǐn
饶 ráo
瞬 shùn
郁 yù
哨 shào
凿 záo
俺 ǎn
浒 hǔ / xǔ
茂 mào
肝 gān
勋 xūn
盯 dīng
籽 zǐ
耻 chǐ
菊 jú
滥 làn
稼 jià
戒 jiè
奈 nài
帅 shuài
鞭 biān
蚕 cán
镁 měi
询 xún
跌 diē
烤 kǎo
坛 tán
宅 zhái
笛 dí
鄂 è
蛮 mán
颤 chàn / zhàn
棍 gùn
睁 zhēng
鼎 dǐng
岌 jí
侍 shì
藩 fān
嚷 rǎng
匪 fěi
岳 yuè
糟 zāo
缠 chán
迪 dí
泄 xiè
卑 bēi
氛 fēn
堪 kān
萝 luó
碘 diǎn
缚 fù
悦 yuè
澄 dèng / chéng
甫 fǔ
攀 pān
屠 tú
溢 yì
拱 gǒng
晰 xī
携 xié
朽 xiǔ
吟 yín
菱 líng
谦 qiān
凹 āo
俊 jùn
芒 máng
盼 pàn
婶 shěn
艘 sōu
酰 xiān
趁 chèn
唇 chún
挫 cuò
羞 xiū
浴 yù
疼 téng
萎 wěi
肴 yáo
愚 yú
肿 zhǒng
刨 bào / páo
绞 jiǎo
枢 shū
嫁 jià
慕 mù
舱 cāng
铲 chǎn
苹 píng
豫 yù
谕 yù
迭 dié
潘 pān
顷 qǐng
翁 wēng
榜 bǎng
匠 jiàng
欠 qiàn
茬 chá
畴 chóu
胃 wèi
沾 zhān
踪 zōng
弊 bì
哼 hng / hēng
鹏 péng
歧 qí
桐 tóng
沃 wò
悼 dào
惑 huò
溃 kuì
蔗 zhè
荐 jiàn
潭 tán
孢 bāo
诊 zhěn

2401~2600
庸 yōng
聪 cōng
嫌 xián
厨 chú
庞 páng
祁 qí
钳 qián
肆 sì
梭 suō
赠 zèng
崖 yá
篮 lán
颖 yǐng
甸 diàn
藻 zǎo
捣 dǎo
且 qiě
撕 sī
诏 zhào
贞 zhēn
赐 cì
慈 cí
炕 kàng
胖 pàng / pán
兹 zī
琼 qióng
锈 xiù
汛 xùn
卓 zhuō
棵 kē
馈 kuì
挠 náo
灶 zào
婴 yīng
蒂 dì
肤 fū
衫 shān
沥 lì
仑 lún
勉 miǎn
沪 hù
逸 yì
蜜 mì
浦 pǔ
嗓 sǎng
晕 yūn / yùn
膏 gāo / gào
祭 jì / zhài
赢 yíng
艾 ài / yì
扮 bàn
鹅 é
怜 lián
蒲 pú
兔 tù
孕 yùn
呖 lì
蘖 niè
挪 nuó
淑 shū
谣 yáo
惧 jù
廊 láng
缅 miǎn
俘 fú
骄 jiāo
膀 bǎng / pāng / páng
陡 dǒu
宰 zǎi
诞 dàn
峻 jùn
恼 nǎo
腺 xiàn
猎 liè
涡 wō
夷 yí
愉 yú
魔 mó
铵 ǎn
葛 gé / gě
贾 gǔ / jiǎ
荫 yìn
哟 yō / yo
脊 jǐ
钞 chāo
苛 kē
锰 měng
椭 tuǒ
镶 xiāng
杏 xìng
溴 xiù
倚 yǐ
滞 zhì
氓 máng / méng
捏 niē
斩 zhǎn
傲 ào
匆 cōng
僵 jiāng
卤 lǔ
烫 tàng
衍 yǎn
榨 zhà
拢 lǒng
裸 luǒ
屑 xiè
咽 yān / yàn / yè
坊 fāng / fáng
舅 jiù
渴 kě
翔 xiáng
邪 xié
拄 zhǔ
窖 jiào
猫 māo
砌 qì
钦 qīn
媒 méi
脾 pí
勺 sháo
柏 bǎi / bó /bò
栅 zhà
噪 zào
昼 zhòu
耿 gěng
扁 biǎn
辰 chén
秤 chèng
贩 fàn
糕 gāo
梁 liáng
昙 tán
衷 zhōng
宦 huàn
扔 rēng
哇 wā / wa
诈 zhà
嘱 zhǔ
藤 téng
卜 bǔ / bo
冈 gāng
悔 huǐ
廓 kuò
皂 zào
拐 guǎi
氰 qíng
杉 shā / shān
玛 mǎ
矢 shǐ
寓 yù
瓣 bàn
罕 hǎn
垮 kuǎ
笋 sǔn
淘 táo
衔 xián
恭 gōng
喇 lǎ
帕 pà
桉 ān
秉 bǐng
帘 lián
铭 míng
蛇 shé
摔 shuāi
斋 zhāi
叭 bā
帆 fān
俭 jiǎn
瘤 liú
篷 péng
砸 zá
肢 zhī
脖 bó
瞪 dèng
暑 shǔ
竿 gān
歼 jiān
笙 shēng
酮 tóng
蕴 yùn
哗 huā / huá
瞎 xiā
喀 kā
刃 rèn
楔 xiē
喘 chuǎn
枚 méi
嵌 qiàn
挝 zhuā / wō
厢 xiāng
粤 yuè
甩 shuǎi
拴 shuān
膝 xī
恳 kěn
腕 wàn
娓 wěi
熄 xī
锚 máo

2601~2800
忌 jì
愧 kuì
哦 ó / ò / é
荆 jīng
圃 pǔ
骚 sāo
丸 wán
蒜 suàn
毯 tǎn
弗 fú
俯 fǔ
鹿 lù
梢 shāo
屯 tún
衙 yá
轿 jiào
贱 jiàn
垒 lěi
谅 liàng
踢 tī
哑 yǎ
滔 tāo
渥 wò
饷 xiǎng
泳 yǒng
棕 zōng
熬 āo / áo
搁 gē / gé
腈 jīng
梨 lí
吻 wěn
樱 yīng
奠 diàn
捆 kǔn
姨 yí
聘 pìn
惕 tì
郓 yùn
绑 bǎng
冀 jì
裹 guǒ
酥 sū
寡 guǎ
彦 yàn
稠 chóu
啡 fēi
钝 dùn
汝 rǔ
擅 shàn
汰 tài
埔 pǔ / bù
敞 chǎng
嘿 hēi / mò
逊 xùn
栋 dòng
谨 jǐn
咖 gā / kā
鲤 lǐ
雀 què / qiǎo
佣 yōng / yòng
庵 ān
葫 hú
贿 huì
鳞 lín
拼 pīn
搏 bó
谎 huǎng
塌 tā
忉 dāo
腻 nì
戊 wù
怖 bù
坟 fén
禾 hé
刹 chà / shā
嘻 xī
桔 jié / jú
坎 kǎn
拇 mǔ
煽 shān
狮 shī
痒 yǎng
梗 gěng
寇 kòu
鹰 yīng
烛 zhú
哄 hōng / hǒng / hòng
莽 mǎng
雯 wén
胳 gē / gé / gā
龟 guī / jūn
亟 jí / qì
糠 kāng
泌 mì
坪 píng
傻 shǎ
喻 yù
渊 yuān
蚌 bàng / bèng
跪 guì
巷 xiàng
涅 niè
钊 zhāo
譬 pì
蕊 ruǐ
膛 táng
侮 wǔ
奕 yì
枕 zhěn
辫 biàn
况 kuàng
扼 è
郝 hǎo
寥 liáo
凄 qī
厦 shà / xià
腥 xīng
钧 jūn
耦 ǒu
蹄 tí
戥 děng
屁 pì
诵 sòng
匈 xiōng
桩 zhuāng
钓 diào
涵hán
倦 juàn
袍 páo
抒 shū
屿 yǔ
蹈 dǎo
忿 fèn
敷 fū
虹 hóng / jiàng
聊 liáo
嗣 sì
尉 wèi / yù
灿 càn
糙 cāo
蹬 dēng / dèng
嗯 ng / n
姬 jī
狡 jiǎo
笨 bèn
辜 gū
僧 sēng
茨 cí
讽 fěng
翰 hàn
枉 wǎng
岐 qí
枣 zǎo
崭 zhǎn
焚 fén
咕 gū
猴 hóu
揽 lǎn
涝 lào
耍 shuǎ
趟 tàng
汹 xiōng
咋 zǎ / zhā / zé
傍 báng
镀 dù
爵 jué
虏 lǔ
劈 pī / pǐ
璋 zhāng
踩 cǎi
瞅 chǒu
迄 qì
昔 xī
汞 gǒng
呱 guā / guǎ / gū
诡 guǐ
魄 pò
祺 qí
嘲 cháo
惶 huáng
赃 zāng
癌 ái
咐 fù
歉 qiàn
扳 bān
鄙 bǐ
庐 lú
聂 niè
芡 qiàn
躯 qū
贬 biǎn
煌 huáng
拧 níng / nǐng
隋 suí
襄 xiāng
淤 yū
宠 chǒng
炊 chuī
滇 diān
謇 jiǎn

辿り着けるか、、、

中国語の単語の練習その1

本日も中国語の勉強用に、、、

ai4 愛する
ba1
爸爸 ba4 ba5
杯子 bei1 zi5 カップ
北京 Bei3 jing1 北京
ben3
bu4 ではありません
不客气 bu4 ke4 qi5 どういたしまして
cai4 一品
cha2 ティー
chi1 食べる
出租车 chu1 zu1 che1 タクシー
打电话 da3 dian4 hua4 電話
da4 大きい
de5
dian3
电脑 dian4 nao3 パソコン
电视 dian4 shi4 テレビ
电影 dian4 ying3 映画
东西 dong1 xi5 事、物
dou1 全て
du2 読む
对不起 dui4 bu5 qi3 すみません
duo1 もっと
多少 duo1 shao3 どの位
儿子 er2 zi5 息子
er4 二つ
饭馆 fan4 guan3 レストラン
飞机 fei1 ji1 航空機
分钟 fen1 zhong1
高兴 gao1 xing4 幸せ、嬉しい
ge4
工作 gong1 zuo4 仕事
gou3
汉语 Han4 yu3 中国語
hao3 良い、とても
he1 飲む
he2
hen3 非常に
后面 hou4 mian5 後ろ
hui2 帰る
hui4 できる
火车站 huo3 che1 zhan4 鉄道駅
ji3 どのくらい
jia1
jiao4 呼ぶ
今天 jin1 tian1 今日
jiu3 九つ
kai1 開ける
kan1 見る
看见 kan4 jian4 見る
kuai4
lai2 来る
老师 lao3 shi1 教師
le5 過去形を表す
leng3 冷たい
li3
ling2 ゼロ
liu4
妈妈 ma1 ma5 ママ
ma5 疑問を表す
mai3 購入する
mao1
mei2 ではありません
没关系 mei2 guan1 xi5 気にしないで
米饭 mi3 fan4
明天 ming2 tian1 明日
名字 ming2 zi5 名前
na3 どの
哪儿 na3 r5 どこ
na4 その
那儿 na4 r5 そこ
ne5 疑問を表す
neng2 できる
ni3 あなた
nian2
女儿 nv3 er2
朋友 peng2 you5 友人
漂亮 piao4 liang5 美しい
苹果 ping2 guo3 リンゴ
qi1
qian2 お金
前面 qian2 mian4
qing3 してください
qu4 行く
re4 熱い
ren2 人々
认识 ren4 shi5 知っている
ri4
san1 三つ
商店 shang1 dian4 ショップ
shang4 上の
上午 shang4 wu3
shao3 少ない
shei2
什么 shen2 me5
shi2
时候 shi2 hou5 ~の時
shi4 ~である
shu1
shui3
水果 shui3 guo3 フルーツ
睡觉 shui4 jiao4 寝る
说话 shuo1 hua4 話します
si4
sui4
ta1
ta1 彼女
tai4 かなり
天气 tian1 qi4 天気
ting1 聞く
同学 tong2 xue2 同級生
wei4 もしもし
wo3
我们 wo3 men5 私たち
wu3
喜欢 xi3 huan5 好き
xia4
下午 xia4 wu3 午後
下雨 xia4 yu3 雨が降る
先生 xian1 sheng5 さん
现在 xian4 zai4
xiang3 したい
xiao3 小さな
小姐 xiao3 jie5 若い女
xie1 一部
xie3 書く
谢谢 xie4 xie5 ありがとう
星期 xing1 qi1
学生 xue2 sheng5 学生
学习 xue2 xi2 ラーニング
学校 xue2 xiao4 学校
yi1
衣服 yi1 fu5
医生 yi1 sheng1 先生
医院 yi1 yuan4 病院
椅子 yi3 zi5 椅子
you3 持っている
yue4
zai4 どこどこで
再见 zai4 jian4 さようなら
怎么 zen3 me5 どのように
怎么样 zen3 me5 yang4 どうですか?
zhe4 これ
这儿 zhe4 r5 ここに
中国 Zhong1 guo2 中国
中午 zhong1 wu3 正午
zhu4 住んでいる
桌子 zhuo1 zi5
zi4
昨天 zuo2 tian1 昨日
zuo4 する
zuo4 座る

 

ba5 でしょ?
bai2
bai3
帮助 bang1 zhu4 助ける
报纸 bao4 zhi3 新聞
bi3 比較して
bie2 しないでください
chang2 長い
唱歌 chang4 ge1 歌を歌う
chu1 出る
穿 chuan1 着る
chuan2 ボート
ci4
cong2 から
cuo4 間違う
打篮球 da3 lan2 qiu2 バスケットボールをする
大家 da4 jia1 みんな
但是 dan4 shi4 しかし
dao4
de5 得ます
deng3 待って
弟弟 di4 di5
第一 di4 yi1 最初の
dong3 分かった
dui4
房间 fang2 jian1 部屋
非常 fei1 chang2 非常に
服务员 fu2 wu4 yuan2 店員
gao1 高い
告诉 gao4 su5 伝える
哥哥 ge1 ge5
gei3
公共汽车 gong1 gong4 qi4 che1 バス
公斤 gong1 jin1 キログラム
公司 gong1 si1 会社
gui4 高い
guo4 過ぎる
hai2 さらに
孩子 hai2 zi5 子供
好吃 hao3 chi1 美味しい
hao4 番号
hei1
hong2
欢迎 huan1 ying2 歓迎する
回答 hui2 da2 答える
机场 ji1 chang3 空港
鸡蛋 ji1 dan4
jian4 アイテム
教室 jiao4 shi4 教室
姐姐 jie3 jie5 お姉ちゃん
介绍 jie4 shao4 紹介する
jin4 入ります
jin4 近く
jiu4 すぐに
觉得 jue2 de5 思う
咖啡 ka1 fei1 コーヒー
开始 kai1 shi3 始めます
考试 kao3 shi4 試験
可能 ke3 neng2 可能
可以 ke3 yi3 できる
ke4 レッスン
kuai4 速い
快乐 kuai4 le4 ハッピー
lei4 疲れる
li2 から
liang3 二つ
lu4 道路
旅游 lv3 you2 ツアー
mai4 売る
man4 遅い
mang2 忙しい
mei3
妹妹 mei4 mei5
men2 ドア
男人 nan2 ren2
nin2 あなた(敬語)
牛奶 niu2 nai3 ミルク
女人 nv3 ren2
旁边 pang2 bian1
跑步 pao3 bu4 ジョギング
便宜 pian2 yi5 安い
piao4 チケット
妻子 qi1 zi5
起床 qi3 chuang2 起きる
qian1
qing2 明確な
去年 qu4 nian2 昨年
rang4 させる
上班 shang4 ban1 出勤する
身体 shen1 ti3 ボディ
生病 sheng1 bing4 病気になる
生日 sheng1 ri4 誕生日
时间 shi2 jian1 時間
事情 shi4 qing2
手表 shou3 biao3 腕時計
手机 shou3 ji1 携帯電話
song4 運ぶ
所以 suo3 yi3 だから
ta1 それは
踢足球 ti1 zu2 qiu2 サッカーをする
ti2 タイトル
跳舞 tiao4 wu3 ダンス
wai4
wan2 完成する
wan2 遊ぶ
晚上 wan3 shang5
为什么 wei4 shen2 me5 なぜ
wen4 問う
问题 wen4 ti2 問題
西瓜 xi1 gua1 イカ
希望 xi1 wang4 望む
xi3 洗う
xiang4
小时 xiao3 shi2 時間
xiao4 笑う
xin1 新しい
xing4
休息 xiu1 xi5 休息
xue3
颜色 yan2 se4
眼睛 yan3 jing5
羊肉 yang2 rou4 羊肉
yao4
yao1 要求する
ye3 さらに
已经 yi3 jing1 既に
一起 yi4 qi3 一緒に
意思 yi4 si5 意味
yin1
因为 yin1 wei4 なぜなら
游泳 you2 yong3 泳ぐ
右边 you4 bian5
yu2
yuan2 中国のお金の単位
yuan3 遠い
运动 yun4 dong4 運動
zai4 再び
早上 zao3 shang5
zhang1
丈夫 zhang4 fu5
zhao3 探す
zhe5 着る
zhen1 本当に
正在 zheng4 zai4 している
知道 zhi1 dao5 知っている
准备 zhun3 bei4 準備をする
自行车 zi4 xing2 che1 自転車
zou3 歩く
zui4 最も
左边 zuo3 bian5
阿姨 a1 yi2 おばさん
a5 ああ
ai3 短い
爱好 ai4 hao4 趣味
安静 an1 jing4 静かな
ba3
ban1 クラス
ban1 動く
ban4 半分
办法 ban4 fa3 方法
办公室 ban4 gong1 shi4 オフィス
帮忙 bang1 mang2 助ける
bao1 包む
bao3 満腹
北方 bei3 fang1
bei4 によって
鼻子 bi2 zi5
比较 bi3 jiao4 比較する
比赛 bi3 sai4 試合
必须 bi4 xu1 しなければならない
变化 bian4 hua4 変化
表示 biao3 shi4 表現する
表演 biao3 yan3 演じる
别人 bie2 ren2
宾馆 bin1 guan3 ゲストハウス
冰箱 bing1 xiang1 冷蔵庫
cai2 だけ
菜单 cai4 dan1 メニュー
参加 can1 jia1 参加する
cao3
ceng2 層、階
cha4 違い
超市 chao1 shi4 スーパーマーケット
衬衫 chen4 shan1 シャツ
成绩 cheng2 ji4 成績
城市 cheng2 shi4
迟到 chi2 dao4 送れる
出现 chu1 xian4 現れる
厨房 chu2 fang2 キッチン
除了 chu2 le5 以外
chun1
词语 ci2 yu3 用語
聪明 cong1 ming5 賢い
打扫 da3 sao3 掃除する
打算 da3 suan4 する予定
dai4 持って
担心 dan1 xin1 心配
蛋糕 dan4 gao1 ケーキ
当然 dang1 ran2 勿論
de5 地面
deng1 ライト
di1 低い
地方 di4 fang1 場所
地铁 di4 tie3 地下鉄
地图 di4 tu2 マップ
电梯 dian4 ti1 エレベーター
电子邮件 dian4 zi3 you2 jian4 Eメール
dong1
dong1
动物 dong4 wu4 動物
duan3 短い
duan4 セクション
锻炼 duan4 lian4 エクササイズ
多么 duo1 me5 どのように
饿 e4 空腹
而且 er2 qie3 さらに
耳朵 er3 duo5
发烧 fa1 shao1
发现 fa1 xian4 発見
方便 fang1 bian4 便利
fang4 離す
放心 fang4 xin1 安心して
fen1 分割
附近 fu4 jin4 近所
复习 fu4 xi2 復習する
干净 gan1 jing4 クリーン
gan3 敢えて
感冒 gan3 mao4 風邪をひく
刚才 gang1 cai2
gen1 とともに
根据 gen1 ju4 によると、
geng1 もっと
公园 gong1 yuan2 公園
故事 gu4 shi4 物語
刮风 gua1 feng1 風が吹く
guan1 閉める
关系 guan1 xi4 関係
关心 guan1 xin1 憂慮
关于 guan1 yu2 について
国家 guo2 jia1
果汁 guo3 zhi1 ジュース
过去 guo4 qu5 過去
还是 hai2 shi4 若しくは
害怕 hai4 pa4 恐れて
he2
黑板 hei1 ban3 黒板
护照 hu4 zhao4 パスポート
hua1
花园 hua1 yuan2 ガーデン
hua4
huai4 悪い
huan3 さらに
环境 huan2 jing4 環境
huan4 変える
huang2 黄色
会议 hui4 yi4 会議
或者 huo4 zhe3 若しくは
几乎 ji1 hu1 殆ど
机会 ji1 hui4 機会
ji2
记得 ji4 de5 思い出す
季节 ji4 jie2 シーズン
检查 jian3 cha2 検査
简单 jian3 dan1 シンプル
健康 jian4 kang1 健康
见面 jian4 mian4 会う
jiang3 話す
jiao1 教える
jiao3
jiao3 角度
jie1 受ける
街道 jie1 dao4 ストリート
结婚 jie2 hun1 結婚
结束 jie2 shu4 終了
节目 jie2 mu4 プログラム
节日 jie2 ri4 休日
解决 jie3 jue2 解決する
jie4 借りる
经常 jing1 chang2 しばしば
经过 jing1 guo4 スルー
经理 jing1 li3 マネージャー
jiu3 長い
jiu4 古い
举行 ju3 xing2 行う
句子 ju4 zi5
决定 jue2 ding4 決める
ke3 喉が渇く
可爱 ke3 ai4 愛らしい
ke4 四分の一
客人 ke4 ren2 ゲスト
空调 kong1 tiao2 空調
kou3
ku1 泣く
裤子 ku4 zi5 パンツ
筷子 kuai4 zi5
lan2 青い
lao3 古い
离开 li2 kai1 去り
礼物 li3 wu4 ギフト
历史 li4 shi3 歴史
lian3
练习 lian4 xi2 練習
liang4
了解 liao3 jie3 理解し
邻居 lin2 ju1 隣人
lou2
绿 lv4 グリーン
ma3
满意 man3 yi4 満足
帽子 mao4 zi5 帽子
mi3 メートル
面包 mian4 bao1 パン
面条 mian4 tiao2
明白 ming2 bai5 理解する
na2 取る
奶奶 nai3 nai5 祖母
nan2
nan2 難しい
难过 nan2 guo4 悲しい
年级 nian2 ji2
年轻 nian2 qing1 若い
niao3
努力 nu3 li4 努力
爬山 pa2 shan1 登る
盘子 pan2 zi5 一品
pang4 脂肪
啤酒 pi2 jiu3 ビール
葡萄 pu2 tao5 グレープ
普通话 pu3 tong1 hua4 普通話
其实 qi2 shi2 実際
其他 qi2 ta1 他の
qi2 乗る
铅笔 qian1 bi3 鉛筆
清楚 qing1 chu5 明確な
qiu1
奇怪 qi2 guai4 奇妙
裙子 qun2 zi5 スカート
然后 ran2 hou4 それから
热情 re4 qing2 熱意
认为 ren4 wei2 思う
认真 ren4 zhen1 真剣
容易 rong2 yi4 簡単
如果 ru2 guo3 もし
san3
上网 shang4 wang3 インターネット
生气 sheng1 qi4 怒る
声音 sheng1 yin1
使 shi3 使う
世界 shi4 jie4 世界
shou4 薄い
舒服 shu1 fu5 楽に
叔叔 shu1 shu5 叔父
shu4
数学 shu4 xue2 数学
刷牙 shua1 ya2 歯ブラシ
shuang1 ダブル
水平 shui3 ping2 レベル
司机 si1 ji1 ドライバ
虽然 sui1 ran2 にもかかわらず
太阳 tai4 yang2 太陽
tang2 砂糖
特别 te4 bie2 特別な
teng2 痛み
提高 ti2 gao1 増加
体育 ti3 yu4 体育
tian2 甘い
tiao2 記事
同事 tong2 shi4 同僚
同意 tong2 yi4 一致する
头发 tou2 fa5
突然 tu1 ran2 突然
图书馆 tu2 shu1 guan3 図書館
tui3
完成 wan2 cheng2 完成
wan3 お椀
wan4
忘记 wang4 ji4 忘れる
wei4 のために
为了 wei4 le5 するために
wei4 地位
文化 wen2 hua4 文化
西 xi1 西洋の
习惯 xi2 guan4 習慣
洗手间 xi3 shou3 jian1 トイレ
洗澡 xi3 zao3 入浴
xia4
xian1 最初
香蕉 xiang1 jiao1 バナナ
相同 xiang1 tong2 同じ
相信 xiang1 xin4 信じ
xiang4 のような
小心 xiao3 xin1 気を付ける
校长 xiao4 zhang3 校長
xie2
新闻 xin1 wen2 ニュース
新鲜 xin1 xian1 新鮮
xin4 手紙
行李箱 xing2 li5 xiang1 トランク
兴趣 xing4 qu5 関心
熊猫 xiong2 mao1 パンダ
需要 xu1 yao4 必要
选择 xuan3 ze2 選ぶ
眼镜 yan3 jing4 眼鏡
要求 yao1 qiu2 要求する
爷爷 ye2 ye5 祖父
一定 yi2 ding4 絶対
一共 yi2 gong4 全部で
一会儿 yi2 hui4 r5 しばらく
一样 yi2 yang4 のような
以后 yi3 hou4
以前 yi3 qian2
以为 yi3 wei2 考え
一般 yi4 ban1 一般的な
一边 yi4 bian1 片側
一直 yi4 zhi2 真っすぐ
音乐 yin1 yue4 音楽
银行 yin2 hang2 銀行
应该 ying1 gai1 すべき
影响 ying3 xiang3 影響を及ぼす
yong4 使う
游戏 you2 xi4 ゲーム
有名 you3 ming2 有名
you4 また
遇到 yu4 dao4 出会う
愿意 yuan4 yi4 願う
月亮 yue4 liang5
yue4 越える
yun2
zhan4
zhang3 長い
着急 zhao2 ji2 心配
照顾 zhao4 gu5 世話
照片 zhao4 pian4 写真
照相机 zhao4 xiang4 ji1 カメラ
zhi3 のみ
中间 zhong1 jian1 真ん中
终于 zhong1 yu2 遂に
zhong3 種類
重要 zhong4 yao4 重要
周末 zhou1 mo4 週末
主要 zhu3 yao4 主要
zhu4 祝う
注意 zhu4 yi4 注意を払い
字典 zi4 dian3 辞書
自己 zi4 ji3 自分の
总是 zong3 shi4 いつも
最近 zui4 jin4 最近
作业 zuo4 ye4 宿題
作用 zuo4 yong4 作用

 

とん平焼きに癒されるが八角も嫌いではない

久しぶりに、とん平焼きを食べました。

 最近、八角の効いた食べ物ばかりで、お好み焼きソースとマヨネーズのかかった食べ物が食べたかったので、非常に満足しました。

 

ちなみにとん平焼きとは、、、

 とん平焼き・豚平焼(とんぺいやき)は、鉄板焼きの一種。

 関西のお好み焼き屋・居酒屋などに多い。発祥は、戦時中にロシアの捕虜になった『本とん平』(大阪市北区)の店主が、現地の兵隊が食べていたものを参考にして出したもの。とん平焼の語源は豚を平たく焼いたものから。

 色々と種類があり具材や細かな作り方も異なるが、代表的なものは卵と豚のバラ肉で作ったもので、生地を小判型に広げ、上に肉、ソースをのせてひっくり返し、肉を焼いたあと溶き卵を混ぜ合わせソース・あおのり・鰹節をかける。

 他に千切りキャベツやネギを混ぜ合わせたものや、オムレツに似ているものもある。

とん平焼き - Wikipedia

本日食べましたとん平焼きは、千切りキャベツが入ったオムレツ型でした。

 ご飯とみそ汁が、無料で取り放題だったので、とん平焼きをおかずに、ご飯を食べました。 

 みそ汁も味がよく、安く日本料理を食べたいときには、粉物が一番ですよね。

 

中国語の練習 901~1800 まで

最近、中国語を勉強しているのですが、漢字が同じでも日本語と中国語は発音が違うので、今日は901~1800語の単語の発音を勉強していきます。


901~1200

 • 棉 mián
 • 希 xī
 • 伤 shāng
 • 操 cāo
 • 垂 chuí
 • 秋 qiū
 • 宜 yí
 • 氢 qíng
 • 套 tào
 • 笔 bǐ
 • 督 dū
 • 振 zhèn
 • 架 jià
 • 亮 liàng
 • 末 mò
 • 宪 xiān
 • 庆 qìng
 • 编 biān
 • 牛 niú
 • 触 chù
 • 映 yìng
 • 雷 léi
 • 销 xiāo
 • 诗 shī
 • 座 zuò
 • 居 jū
 • 抓 zhuā
 • 裂 liè
 • 胞 bāo
 • 呼 hū
 • 娘 niáng
 • 景 jǐng
 • 威 wēi
 • 绿 lǜ
 • 晶 jīn
 • 厚 hòu
 • 盟 méng
 • 衡 héng
 • 鸡 jī
 • 孙 sūn
 • 延 yán
 • 危 wēi
 • 胶 jiāo
 • 屋 wū
 • 乡 xiāng
 • 临 lín
 • 陆 lù
 • 顾 gù
 • 掉 diào
 • 呀 yā / ya / xiā
 • 灯 dēng
 • 岁 suì
 • 措 cuò
 • 束 shù
 • 耐 nài
 • 剧 jù
 • 玉 yù
 • 赵 zhào
 • 跳 tiào
 • 哥 gē
 • 季 jì
 • 课 kè
 • 凯 kǎi
 • 胡 hú
 • 额 é
 • 款 kuǎn
 • 绍 shào
 • 卷 juǎn / juàn
 • 齐 qí
 • 伟 wěi
 • 蒸 zhēng
 • 殖 zhí
 • 永 yǒng
 • 宗 zōng
 • 苗 miáo
 • 川 chuān
 • 炉 lú
 • 岩 yán
 • 弱 ruò
 • 零 líng
 • 杨 yáng
 • 奏 zòu
 • 沿 yán
 • 露 lù/ lòu
 • 杆 gān / gǎn
 • 探 tàn
 • 滑 huá
 • 镇 zhèn
 • 饭 fàn
 • 浓 nóng
 • 航 háng
 • 怀 huái
 • 赶 gǎn
 • 库 kù
 • 夺 duó
 • 伊 yī
 • 灵 líng
 • 税 shuì
 • 途 tú
 • 灭 miè
 • 赛 sài
 • 归 guī
 • 召 shào / zhào
 • 鼓 gǔ
 • 播 bō
 • 盘 pán
 • 裁 cái
 • 险 xiǎn
 • 康 kāng
 • 唯 wéi
 • 录 lù
 • 菌 jūn
 • 纯 chún
 • 借 jiè
 • 糖 táng
 • 盖 gài / gě
 • 横 héng / hèng
 • 符 fú
 • 私 sī
 • 努 nǔ
 • 堂 táng
 • 域 yù
 • 枪 qiāng
 • 润 rùn
 • 幅 fú
 • 哈 hā / hǎ
 • 竟 jìng
 • 熟 shú / shóu
 • 虫 chóng
 • 泽 zé
 • 脑 nǎo
 • 壤 rǎng
 • 碳 tàn
 • 欧 ōu
 • 遍 biàn
 • 侧 cè
 • 寨 zhài
 • 敢 gǎn
 • 彻 chè
 • 虑 lǜ
 • 斜 xié
 • 薄 báo / bó
 • 庭 tíng
 • 纳 nà
 • 弹 dàn / tán
 • 饲 sì
 • 伸 shēn
 • 折 zhé
 • 麦 mài
 • 湿 shī
 • 暗 àn
 • 荷 hé
 • 瓦 wǎ/ wà
 • 塞 sāi / sài / sè
 • 床 chuáng
 • 筑 zhù
 • 恶 ě / è / wù
 • 户 hù
 • 访 fǎng
 • 塔 tǎ
 • 奇 qí
 • 透 tòu
 • 梁 liáng
 • 刀 dāo
 • 旋 xuán / xuàn
 • 迹 jì
 • 卡 kǎ / qiǎ
 • 氯 lǜ
 • 遇 yù
 • 份 fèn
 • 毒 dú
 • 泥 ní
 • 退 tuì
 • 洗 xǐ
 • 摆 bǎi
 • 灰 huī
 • 彩 cǎi
 • 卖 mài
 • 耗 hào
 • 夏 xià
 • 择 zé
 • 忙 máng
 • 铜 tóng
 • 献 xiàn
 • 硬 yìng
 • 予 yú / yǔ
 • 繁 fán
 • 圈 juān / juàn / quān / quàn
 • 雪 xuě
 • 函 hán
 • 亦 yì
 • 抽 chōu
 • 篇 piān
 • 阵 zhèn
 • 阴 yīn
 • 丁 dīng
 • 尺 chǐ
 • 追 zhuī
 • 堆 duī
 • 雄 xióng
 • 迎 yíng
 • 泛 fàn
 • 爸 bà
 • 楼 lóu
 • 避 bì
 • 谋 móu
 • 吨 dūn
 • 野 yě
 • 猪 zhū
 • 旗 qí
 • 累 léi / lěi / lèi
 • 偏 piān
 • 典 diǎn
 • 馆 guǎn
 • 索 suǒ
 • 秦 qín
 • 脂 zhī
 • 潮 cháo
 • 爷 yé
 • 豆 dòu
 • 忽 cōng
 • 托 tuō
 • 惊 jīng
 • 塑 sù
 • 遗 yí / wèi
 • 愈 yù
 • 朱 zhū
 • 替 tì
 • 纤 qiàn / xiān
 • 粗 cū
 • 倾 qīng
 • 尚 shàng
 • 痛 tòng
 • 楚 chǔ
 • 谢 xiè
 • 奋 fèn
 • 购 gòu
 • 磨 mó / mò
 • 君 jūn
 • 池 chí
 • 旁 páng
 • 碎 suì
 • 骨 gū / gǔ
 • 监 jiān / jiàn
 • 捕 bǔ
 • 弟 dì
 • 暴 bào
 • 割 gē
 • 贯 guàn
 • 殊 shū
 • 释 shì
 • 词 cí
 • 亡 wáng
 • 壁 bì
 • 顿 dùn
 • 宝 bǎo
 • 午 wǔ
 • 尘 chén
 • 闻 wén
 • 揭 jiē
 • 炮 pào
 • 残 cán
 • 冬 dōng
 • 桥 qiáo
 • 妇 fù
 • 警 jǐng
 • 综 zōng
 • 招 zhāo
 • 吴 wú
 • 付 fù
 • 浮 fú
 • 遭 zāo
 • 徐 xú
 • 您 nín
 • 摇 yáo
 • 谷 gǔ
 • 赞 zàn
 • 箱 xiāng
 • 隔 gé
 • 订 dìng
 • 男 nán
 • 吹 chuī
 • 园 yuán
 • 纷 fēn
 • 唐 táng
 • 败 bài
 • 宋 sòng
 • 玻 bō
 • 巨 jù
 • 耕 gēng
 • 坦 tǎn
 • 荣 róng
 • 闭 bì
 • 湾 wān
 • 键 jiàn
 • 凡 fán
 • 驻 zhù
 • 锅 guō
 • 救 jiù
 • 恩 ēn

1201~1500

 • 剥 bāo / bō
 • 凝 níng
 • 碱 jiǎn
 • 齿 chǐ
 • 截 jié
 • 炼 liàn
 • 麻 má
 • 纺 fǎng
 • 禁 jìn
 • 废 fèi
 • 盛 chéng / shèng
 • 版 bǎn
 • 缓 huǎn
 • 净 jìng
 • 睛 jīng
 • 昌 chāng
 • 婚 hūn
 • 涉 shè
 • 筒 tǒng
 • 嘴 zuǐ
 • 插 chā
 • 岸 àn
 • 朗 lǎng
 • 庄 zhuāng
 • 街 jiē
 • 藏 cáng / zàng
 • 姑 gū
 • 贸 mào
 • 腐 fǔ
 • 奴 nú
 • 啦 lā / la
 • 惯 guàn
 • 乘 chéng
 • 伙 huǒ
 • 恢 huī
 • 匀 yún
 • 纱 shā
 • 扎 zā / zhā / zhá
 • 辩 biàn
 • 耳 ěr
 • 彪 biāo
 • 臣 chén
 • 亿 yì
 • 璃 lí
 • 抵 dǐ
 • 脉 mài / mò
 • 秀 xiù
 • 萨 sà
 • 俄 é
 • 网 wǎng
 • 舞 wǔ
 • 店 diàn
 • 喷 pēn / pèn
 • 纵 zòng
 • 寸 cùn
 • 汗 hàn
 • 挂 guà
 • 洪 hóng
 • 贺 hè
 • 闪 shǎn
 • 柬 jiǎn
 • 爆 bào
 • 烯 xī
 • 津 jīn
 • 稻 dào
 • 墙 qiáng
 • 软 ruǎn
 • 勇 yǒng
 • 像 xiàng
 • 滚 gǔn
 • 厘 lí
 • 蒙 mēng / méng / měng
 • 芳 fāng
 • 肯 kěn
 • 坡 pō
 • 柱 zhù
 • 荡 dàng
 • 腿 tuǐ
 • 仪 yí
 • 旅 lǚ
 • 尾 wěi
 • 轧 yà / zhá / gá
 • 冰 bīng
 • 贡 gòng
 • 登 dēng
 • 黎 lí
 • 削 xiāo / xuē
 • 钻 zuān / zuàn
 • 勒 lēi / lè
 • 逃 táo
 • 障 zhàng
 • 氨 ān
 • 郭 guō
 • 峰 fēng
 • 币 bì
 • 港 gǎng
 • 伏 fú
 • 轨 guǐ
 • 亩 mǔ
 • 毕 bì
 • 擦 cā
 • 莫 mò
 • 刺 cì
 • 浪 làng
 • 秘 mì
 • 援 yuán
 • 株 zhū
 • 健 jiàn
 • 售 shòu
 • 股 gǔ
 • 岛 dǎo
 • 甘 gān
 • 泡 pāo / pào
 • 睡 shuì
 • 童 tóng
 • 铸 zhù
 • 汤 tāng
 • 阀 fá
 • 休 xiū
 • 汇 huì
 • 舍 shě / shè
 • 牧 mù
 • 绕 rào
 • 炸 zhá / zhà
 • 哲 zhé
 • 磷 lín
 • 绩 jì
 • 朋 péng
 • 淡 dàn
 • 尖 jiān
 • 启 qǐ
 • 陷 xiàn
 • 柴 chái
 • 呈 chéng
 • 徒 tú
 • 颜 yán
 • 泪 lèi
 • 稍 shāo
 • 忘 wàng
 • 泵 bèng
 • 蓝 lán
 • 拖 shī
 • 洞 dòng
 • 授 shòu
 • 镜 jìng
 • 辛 xīn
 • 壮 zhuàng
 • 锋 fēng
 • 贫 pín
 • 虚 xū
 • 弯 wān
 • 摩 mó
 • 泰 tài
 • 幼 yòu
 • 廷 tíng
 • 尊 zūn
 • 窗 chuāng
 • 纲 gāng
 • 弄 nòng / lòng
 • 隶 lì
 • 疑 yí
 • 氏 shì / zhī
 • 宫 gōng
 • 姐 jiě
 • 震 zhèn
 • 瑞 ruì
 • 怪 guài
 • 尤 yóu
 • 琴 qín
 • 循 xún
 • 描 miáo
 • 膜 mó
 • 违 wéi
 • 夹 jiā
 • 腰 yāo
 • 缘 yuán
 • 珠 zhū
 • 穷 qióng
 • 森 sēn
 • 枝 zhī
 • 竹 zhú
 • 沟 gōu
 • 催 cuī
 • 绳 shéng
 • 忆 yì
 • 邦 bāng
 • 剩 shèng
 • 幸 xìng
 • 浆 jiāng / jiàng
 • 栏 lán
 • 拥 yōng
 • 牙 yá
 • 贮 zhù
 • 礼 lì
 • 滤 lǜ
 • 钠 nà
 • 纹 wén
 • 罢 bà
 • 拍 pāi
 • 咱 zán
 • 喊 hǎn
 • 袖 xiù
 • 埃 āi
 • 勤 qín
 • 罚 fá
 • 焦 jiāo
 • 潜 qián
 • 伍 wǔ
 • 墨 mò
 • 欲 yù
 • 缝 féng / fèng
 • 姓 xìng
 • 刊 kān
 • 饱 bǎo
 • 仿 fǎng
 • 奖 jiǎng
 • 铝 lǚ
 • 鬼 guǐ
 • 丽 lì
 • 跨 kuà
 • 默 mò
 • 挖 wā
 • 链 liàn
 • 扫 sào / sǎo
 • 喝 hē / hè
 • 袋 dài
 • 炭 tàn
 • 污 wū
 • 幕 mù
 • 诸 zhū
 • 弧 hú
 • 励 lì
 • 梅 měi
 • 奶 nǎi
 • 洁 jié
 • 灾 zāi
 • 舟 zhōu
 • 鉴 jiàn
 • 苯 běn
 • 讼 sòng
 • 抱 bào
 • 毁 huǐ
 • 懂 dǒng
 • 寒 hán
 • 智 zhì
 • 埔 pǔ
 • 寄 jì
 • 届 jiè
 • 跃 yuè
 • 渡 dù
 • 挑 tiāo / tiǎo
 • 丹 dān
 • 艰 jiān
 • 贝 bèi
 • 碰 pèng
 • 拔 bá
 • 爹 diē
 • 戴 dài
 • 码 mǎ
 • 梦 mèng
 • 芽 yá
 • 熔 róng
 • 赤 chì
 • 渔 yú
 • 哭 kū
 • 敬 jìng
 • 颗 kē
 • 奔 bēn / bèn
 • 铅 qiān
 • 仲 zhòng
 • 虎 hǔ
 • 稀 xī
 • 妹 mèi
 • 乏 fá
 • 珍 zhēn
 • 申 shēn
 • 桌 zhuō
 • 遵 zūn
 • 允 yǔn
 • 隆 lóng
 • 螺 luó
 • 仓 cāng
 • 魏 wèi
 • 锐 ruì
 • 晓 xiǎo
 • 氮 dàn
 • 兼 jiān
 • 隐 yǐn
 • 碍 ài
 • 赫 hè
 • 拨 bō
 • 忠 zhōng
 • 肃 sù
 • 缸 gāng
 • 牵 qiān
 • 抢 qiāng / qiǎng
 • 博 bó
 • 巧 qiǎo
 • 壳 qiào / ké
 • 兄 xiōng

1501~1800

 • 杜 dù
 • 讯 xùn
 • 诚 chéng
 • 碧 bì
 • 祥 xiáng
 • 柯 kē
 • 页 yè
 • 巡 xún
 • 矩 jǔ
 • 悲 bēi
 • 灌 guàn
 • 龄 líng
 • 伦 lún
 • 票 piào
 • 寻 xún
 • 桂 guì
 • 铺 pū / pù
 • 圣 shèng
 • 恐 kǒng
 • 恰 qià
 • 郑 zhèng
 • 趣 qù
 • 抬 tái
 • 荒 huāng
 • 腾 tēng / téng
 • 贴 tiē
 • 柔 róu
 • 滴 dī
 • 猛 měng
 • 阔 kuò
 • 辆 liàng
 • 妻 qī
 • 填 tián
 • 撤 chè
 • 储 chǔ
 • 签 qiān
 • 闹 nào
 • 扰 rǎo
 • 紫 zǐ
 • 砂 shā
 • 递 dì
 • 戏 xì
 • 吊 diào
 • 陶 táo
 • 伐 fá
 • 喂 wèi
 • 疗 liáo
 • 瓶 píng
 • 婆 pó
 • 抚 fǔ
 • 臂 bì / bei
 • 摸 mō
 • 忍 rěn
 • 虾 xiā
 • 蜡 là
 • 邻 lín
 • 胸 xiōng
 • 巩 gǒng
 • 挤 jǐ
 • 偶 ǒu
 • 弃 qì
 • 槽 cáo
 • 劲 jìn / jìng
 • 乳 rǔ
 • 邓 dèng
 • 吉 jí
 • 仁 rén
 • 烂 làn
 • 砖 zhuān
 • 租 zū
 • 乌 wū
 • 舰 jiàn
 • 伴 bàn
 • 瓜 guā
 • 浅 qiǎn
 • 丙 bǐng
 • 暂 zàn
 • 燥 zào
 • 橡 xiàng
 • 柳 liǔ
 • 迷 mí
 • 暖 nuǎn
 • 牌 pái
 • 秧 yāng
 • 胆 dǎn
 • 详 xiáng
 • 簧 huáng
 • 踏 tā / tà
 • 瓷 cí
 • 谱 pǔ
 • 呆 dāi
 • 宾 bīn
 • 糊 hú
 • 洛 luò
 • 辉 huī
 • 愤 fèn
 • 竞 jìng
 • 隙 xì
 • 怒 nù
 • 粘 nián / zhān
 • 乃 nǎi
 • 绪 xù
 • 肩 jiān
 • 籍 jí
 • 敏 mǐn
 • 涂 tú
 • 熙 xī
 • 皆 jiē
 • 侦 zhēn
 • 悬 xuán
 • 掘 jué
 • 享 xiǎng
 • 纠 jiū
 • 醒 xǐng
 • 狂 kuáng
 • 锁 suǒ
 • 淀 diàn
 • 恨 hèn
 • 牲 shēng
 • 霸 bà
 • 爬 pá
 • 赏 shǎng
 • 逆 nì
 • 玩 wán
 • 陵 líng
 • 祝 zhù
 • 秒 miǎo
 • 浙 zhè
 • 貌 mào
 • 役 yì
 • 彼 bǐ
 • 悉 xī
 • 鸭 yā
 • 趋 qū
 • 凤 fèng
 • 晨 chén
 • 畜 chù / xù
 • 辈 bèi
 • 秩 zhì
 • 卵 ruǎn
 • 署 shǔ
 • 梯 tī
 • 炎 yán
 • 滩 tān
 • 棋 qí
 • 驱 qū
 • 筛 shāi
 • 峡 xiá
 • 冒 mào
 • 啥 shá
 • 寿 shòu
 • 译 yì
 • 浸 jìn
 • 泉 quán
 • 帽 mào
 • 迟 chí
 • 硅 guī
 • 疆 jiāng
 • 贷 dài
 • 漏 lòu
 • 稿 gǎo
 • 冠 guān / guàn
 • 嫩 nèn
 • 胁 xié
 • 芯 xīn
 • 牢 láo
 • 叛 pàn
 • 蚀 shí
 • 奥 ào
 • 鸣 míng
 • 岭 lǐng
 • 羊 yáng
 • 凭 píng
 • 串 chuàn
 • 塘 táng
 • 绘 huì
 • 酵 jiào
 • 融 róng
 • 盆 pén
 • 锡 xī
 • 庙 miào
 • 筹 chóu
 • 冻 dòng
 • 辅 fǔ
 • 摄 shè
 • 袭 xí
 • 筋 jīn
 • 拒 jù
 • 僚 liáo
 • 旱 hàn
 • 钾 jiǎ
 • 鸟 niǎo / diǎo
 • 漆 qī
 • 沈 chén / shěn
 • 眉 méi
 • 疏 shū
 • 添 tiān
 • 棒 bàng
 • 穗 suì
 • 硝 xiāo
 • 韩 hán
 • 逼 bī
 • 扭 niǔ
 • 侨 qiáo
 • 凉 liáng / liàng
 • 挺 tǐng
 • 碗 wǎn
 • 栽 zāi
 • 炒 chǎo
 • 杯 bēi
 • 患 huàn
 • 馏 liú / liù
 • 劝 quàn
 • 豪 háo
 • 辽 liáo
 • 勃 bó
 • 鸿 hóng
 • 旦 dàn
 • 吏 lì
 • 拜 bài
 • 狗 gǒu
 • 埋 mái / mán
 • 辊 gǔn
 • 掩 yǎn
 • 饮 yǐn
 • 搬 bān
 • 骂 mà
 • 辞 cí
 • 勾 gōu / gòu
 • 扣 kòu
 • 估 gū
 • 蒋 jiǎng
 • 绒 róng
 • 雾 wù
 • 丈 zhàng
 • 朵 duǒ
 • 姆 mǔ
 • 拟 nǐ
 • 宇 yǔ
 • 辑 jí
 • 陕 shǎn
 • 雕 diāo
 • 偿 cháng
 • 蓄 xù
 • 崇 chóng
 • 剪 jiǎn
 • 倡 chàng
 • 厅 tīng
 • 咬 yǎo
 • 驶 shǐ
 • 薯 shǔ
 • 刷 shuā
 • 斥 chì
 • 番 fān
 • 赋 fù
 • 奉 fèng
 • 佛 fó
 • 浇 jiāo
 • 漫 màn
 • 曼 màn
 • 扇 shān / shàn
 • 钙 gài
 • 桃 táo
 • 扶 fú
 • 仔 zǐ / zǎi
 • 返 fǎn
 • 俗 sú
 • 亏 kuī
 • 腔 qiāng
 • 鞋 xié
 • 棱 lēng / léng
 • 覆 fù
 • 框 kuāng / kuàng
 • 悄 qiāo / qiǎo
 • 叔 shū
 • 撞 zhuàng
 • 骗 piàn
 • 勘 kān
 • 旺 wàng
 • 沸 fèi
 • 孤 gū
 • 吐 tǔ / tù
 • 孟 mèng
 • 渠 qú
 • 屈 qū
 • 疾 jí
 • 妙 miào
 • 惜 xī
 • 仰 yǎng
 • 狠 hěn
 • 胀 zhàng
 • 谐 xié
 • 抛 pāo
 • 霉 méi
 • 桑 sāng
 • 岗 gǎng
 • 嘛 ma
 • 衰 shuāi
 • 盗 dào
 • 渗 shèn

継続は力なり、、、

タナトフォビア(死恐怖症)と後悔しない生き方

タナトフォビアとは、、、

死そのものや

死に関連するものに対する

恐怖症のこと。。。

 引用:

死恐怖症-タナトフォビアが感じる「実存の恐怖」 : 凹凸ちゃんねる 発達障害・生きにくい人のまとめ

自分が死んだらどうなるのだろうか?

 • 意識の喪失による無
 • 死に伴う孤独や痛み
 • 悲惨な目や災害にあって死ぬ
 • 生や死そのものの不可解さ
 • 死んで人から忘れられる
 • 永遠
 • 身近な人の死
 • 生きることやこの世のすべてを無意味に感じる

上記の事を考え出すと思考が止まらなくなり、恐怖・発狂恐怖に陥るそうですが、、、ある人は、タナトフォビアを、、、

①慢性的タナトフォビア

 死に対する恐怖が常に付きまとい、倦怠感や疲労感、無気力状態になるか、あるいは暗鬱で絶望的な気分になったり、悲哀や悲壮感に包まれる。ひどい場合は毎日死について考え、常に精神的苦痛を感じている場合もある。夜や寝る前は特に症状がひどくなるため、「寝たらそのまま目覚めないのではないか?」などの不安が頭をもたげたり、恐怖感や不安によって心が休まらず眠れなくなるなどして睡眠障害不眠症を引き起こす場合もある。よって症状が重ければ重いほど必然的に日常生活に支障をきたし、死が頭から離れなくなり常に憂鬱でやる気が出なかったり不安に悩まされることから、うつ病に近い。

②発作性タナトフォビア

 死に対する恐怖やイメージが瞬間的に増長してあるレベルに達したとき一種のパニック発作状態に陥る。やはり起こる頻度に伴わずタイミングは夜や寝る前であることが多い。症状としては発作が起きると同時に精神的苦痛と恐怖を伴いながら動悸が激しくなり、じっとしていられなくなってベッドから飛び起きたり椅子から立ち上がったり、ひどい場合は叫ぶこともある。それらの症状はたいてい長くても1分程度で収まり、一度発作が起きれば次の発作が来るまでは安静である。発作の来るタイミングは個人差があり不定期で、年に数回の人もいればほぼ毎日発作が起きている人もいる。日常生活については、症状が軽い場合や寝る前のみの場合は基本的に問題ないが、重い場合は公共の場や会社・学校で発作が来ないかという不安が付きまとうことから、パニック障害に近い。

③上記二つを併発

 

より具体的に表現すると、、、

末期がんでベッドの上で死を待つ状態になったり、ISISに拉致されて数分後に首を切り落とされる状態の時に感じている死の恐怖を四六時中感じている状態。死の直前になって初めて意識するような恐怖を常に意識しながら生きている。タナトフォビアでない人は「大袈裟にも程がある。」と笑い飛ばすがタナトフォビアを発症した人でないと絶対に理解できない。。。

 

解決策として、、、

精神疾患の一種(強迫性障害・不安神経症の延長)だと思われるので、精神科を受診し、処方された 薬を飲む

・(余計なことを考えないように)

 時間的余裕をなくす

 子供を作る

・気休めになる言葉や本を探す

 

 他の恐怖症は、恐怖の対象そのものを回避(例:高所恐怖症なら高所を回避)すればいいが、根本的な解決法がないタナトフォビアの場合は、「恐怖や不安を消そうとはせずに、抱え込んだまま動こう。」という考え方の森田療法の本がおすすめとしてありました。

「死を迎えたらいったい何処へ行くのか?」

そして、

「自分はどうなるのか?」

私にはわかりません。。。

ですが、

死を迎える前に後悔しないために、今からできることを先人の知恵から学ぶことはできます。

引用:

死ぬ前に後悔したくない20のこと : カラパイア

・他人がどう思うかなんて、気にしなければよかった。

 他人は自分が思うほど自分のことを考えてはいない。そんなことばかり気にして無駄なエネルギーを使うのはもったいない。

 

・もっと幸せをかみしめて生きればよかった。

 「幸せ」は自分で何とかできる、心の持ちようであることに気づいたときは、もう遅すぎた。


・もっと他人のために尽くせばよかった。

 他の人のために何かをすることは、人生をより意味のあるものにする。


・あんなにくよくよ悩まなければよかった。

 一歩離れて自分を笑い飛ばせれば、人生はより楽しくなる。


・もっと家族と一緒に時間を過ごせばよかった。

 仕事にかまけて、世界中を転々とし、家族に不満を持ちながら年を取っていく人もいるが、優先すべきところが間違っていたと気づくだけだ。


・もっと人にやさしい言葉をかけてやればよかった。

 相手をちゃんと評価せず軽く見た結果は、たいていまずいことになるものだ。感謝の気持ちを忘れずに。


・そんなに心配しなければよかった。

 日記をつけて記録をし、過去を振り返ってみたら、どうしてあの時あんなにやきもきしたのか不思議に思うだろう。時間が癒してくれる。


・もっと時間があったなら。

 年を取るにつれ時間がたつのが早く感じるという人が多いが、子供のころ過ごした6週間の夏の休暇は、確かに永遠に続くような気がした。時間が加速度を増しているなら、一瞬一瞬を有意義に過ごすことがさらに大切だ。


・もっと冒険して、思い切って生きればよかった。

 なにを冒険だと感じるかは人によって違うが、ぬるま湯の人生を送っているときにそれには気が付かない。後になってみれば、人生で大胆にならなければいけなかった多くのチャンスを逃したと感じる人もいるだろう。チャンスの神様に後ろ髪は無い。


・もっと自分を大切にすればよかった。

 病気に苦しんだり、年を取ってくると、若いうちにもっと健康的な食生活を送り、体を動かしてストレスをためずに生活しておけば、今とは違っただろうにと思うものだ。


・他人の言うことより、もっと自分の直感を信じればよかった。

 自分で決断し、その決断に自信を持てば、達成感が得られ、人生を楽しむことができる。自分の本心を裏切ると、怒りとやりきれなさを生むだけ。


・もっと旅に出ておけばよかった。

 旅は人間の心を大きく成長させる。いくつになろうが、子供がいようがいまいが、旅はできるものだ。しかし、お金がない、家のローンがある、子供が小さいなど、旅に出ない多くの人たちはあらゆる理由をつけて自分に言い訳する。後悔して初めて、どんな状況でも旅は可能だったということを知るのだ。


・あんなにがむしゃらに働かなければよかった。

 ほどほどにしておけばよかったという願望はいつもあった。そして、出世してお金持ちになることは、必ずしも充実した人生とイコールではないと気づく。


・一瞬一瞬をもっと大切に生きればよかった。

 子供の成長を見ていると、人生は短く、いかに時間が貴重なものか痛感する。私たちは年を取るにつれ、次第に今この瞬間を大切に生きることができなくなっていく。


・子供たちに好きなことをさせてやればよかった。

 価値観や信念の違いで家族をバラバラにしないためにも、愛、思いやり、共感はとても大切だ。


・最後に言い争いなどしなければよかった。

 人生は短く、愛する人との最後の会話がいつになるかは誰にもわからない。その瞬間のことなど、人はたいてい考えていないものだから。


・自分の情熱に従えばよかった。

 安定した収入、つまらないけれど堅実な仕事、居心地のいい人生はなかなか捨てがたい。でも、夢や生きがいを捨ててまで固執すべきことではないことに、死ぬ直前まで気が付かないものだ。


・もっと自分に正直に人と接すればよかった。

 周りを喜ばせれば人気者になれ、聞き分けが良ければパートナーに誰かと駆け落ちされることもないと思いがちだ。年を取るにつれ世渡りがうまくなり、身の処し方がわかるようになるが、自分自身の幸せを犠牲にすることはない。


・あのとき、本音を言ってしまえばよかった。

 思い切って本音を言ってしまえば、あとでほぞを噛む思いをすることはないだろうが、黙っていれば、後悔が一生心について回る。


・何か一つでも目標を達成すればよかった。

 オスカーを取る必要も、起業する必要も、マラソンを完走する必要もないが、どんな小さなことでもいい。目標を立て、それを達成することは重要だ。

 恐怖に打ち勝つ術を身に付けたいものです。

 

AdBlockで広告なしに快適なネット環境をつくる

 先日、スマートフォンでの快適なインターネット環境をつくるアプリを紹介しましたが、、、

 

nanioomottakana.hatenablog.com

 

 Google chromeを使っている人なら、Google chromeで新しいタブを開いて、左上にあるアプリをクリックし、ウェブストアに行きます。

左上の拡張機能を検索またはストアを検索するところで、

AdBlock

と入力すると、AdBlockAdBlock Plus が出てきます。

どちらでもいいと思いますが、私はAdBlockを利用しています。

getadblock.com

まず、

「信じられないぐらい快適なネットサーフィンをお楽しみ下さい。」

とあり、自信のほどがうかがえます。

 

AdBlockを使用すると広告はダウンロードすらされません。見たいコンテンツを楽しむことに集中し、待ち時間を短縮することができます。」

サイトの読み込み時間が短縮されるのはいいですね。

 

 • プライバシーは最重要視します。AdBlockの使用に個人情報は必要ありません。あなたのブラウザを監視することも一切ありません。
 • 目立たない広告はウェブサイトをサポートするためにブロックしません(設定で変更可能)。わずか2回のクリックでホワイトリストに追加できます。
 • AdBlockは、YouTube動画広告が再生される前に排除します。再生ボタンを押すだけでオーケー。

若干日本語がおかしいところがありますが、元のサイトは英語なので多少は、、、

 

そして、

よく寄せられる質問として、


AdBlockは誰が運営してますか?
 弊社は、本サービスの開発とメンテナンスを担う数人の開発者とサポートスタッフによる小規模なチームで構成されています。弊社が構築したサービスを誇りに思いながら、日々ご利用頂いているユーザーの皆様に心より感謝申し上げます。新しいAdBlockのリリースごとに皆様から頂けるご意見を心からお待ちしています。私たちがWeb上のコンテンツをフィルタリングするための最良のツールを提供し続けることを約束します。

名前の由来は?
 AdBlockは、古いFirefox用のウェブブラウザ「Adblock Plus」(以後FirefoxAdblock」プロジェクトに名前を変えました。紛らわしいですよね)にインスパイアされて誕生しました。直接の関係性はありません。AdBlockを入手しましょう。.

私の情報は安全ですか。
 AdBlockがお使いのブラウザ上のすべてのタブ上で動作するには、閲覧データにアクセスする権限を必要とする場合があります。AdBlockは動作するために個人の閲覧習慣、履歴、情報を必要な範囲を超えて保存または取得することはありません。AdBlockは、あなたのようなユーザーからの任意の寄付によって完全にサポートされ、広告や宣伝の目的で情報を収集することはありません。

どうやってAdBlockを支援できますか?
 寄付して頂くことで運営を支援頂けます。また、友人や家族にAdBlockのことをお勧めして下さい。 技術的な知識がある人は、正式にリリースされる前のベータバージョンを使用してバグを見つける手助けをお願いします。

 

6千万人ものユーザーがAdBlockを使用し、5つ星中4.5個の高評価。
AdBlockがニュースで紹介されました
・CNN ・The Register ・Lifehacker ・Yahoo News ・Wired

 

 レビューの紹介

 ありがとう!
 お金はもっていないので払えませんがレヴューで力になれたらいいと思います
 これのおかげでyoutubeのプレイリスト視聴が楽になりました!

 

 結局、AdBlockが一番いい。
 本当に広告に悩まされていたので
 広告が出なくなった事を感謝します

 

 ページの読み込みを遅くさせる広告がダウンロードされなくなり、サクサクWEBブラ ウジングできるようになった。
 ブロガーやYouTuberなど広告収入で運営されている方々には申し訳ないですが。。。

 

もちろん、100点満点五つ星のレビューばかりではありませんが、自分は快適に利用しています。

 

もしも、銀行口座など拡張機能を利用したままパスワードを入力したくない時は、Google chromeの右上の〇が縦に3個並んだところをクリックし、その他のツールから拡張機能に進み、AdBlockをオフにすればいいですよ。

 

zenfone から ipone へ android から ios へ でもこれが一番いい

 ほんのつい最近まで、Zenfone 2という台湾メーカーのASUSが発売していたスマートフォンを3年以上使っていたのですが、仕事仲間がiphone XSを購入したのを機に、運よく格安で、iphone 7を手にいれることになりました。

 android6.0からiOS12に変わって、初めて「ヌルサク」という言葉の意味を理解することができました。

 とにかくスムーズで気持ちがいい、、、

 zenfone 2自体は相当気に入っていたので、今でもmicroSD挿したまま動画や音楽の視聴はしています。。。

 でも、ゴーストタッチ??っていう、勝手に画面が動く現象がひどくなり、「そろそろ別のandroid機に世代交代しよう。」と思っていた矢先だったので、今回iPhoneをゲットできたのは、本当にラッキーでした。

 で、今回iPhoneに変えて、最高に便利だと思ったのが、これです。。。

引用:

280blocker | モバイル広告ブロッカー

 

280blocker.netについて
モバイル向けの広告ブロッカーの専門サイトです。
iOSアプリのコンテンツブロッカー280は、2017年AppStore有料アプリ年間ランキング1位獲得。
・モバイルサイト向けブロックフィルタは2015年9月より配布開始し、過去に200回以上更新しています。
iPhoneユーザではなくAndroidユーザにも広く使っていただいています。

 

 

使ってみてわかるこのアプリの凄さ

広告が消されるので、ページの表示速度が早い!!!

もちろん自分のブログの広告も出ない・・・/(^o^)\ナンテコッタイ

 

評価 その①

定義更新を頻繁に行ってくれる
とにかく定義更新を頻繁に行ってくれます。
1度購入するだけで様々な日本サイトに対応してくれるのは本当に有難い限りです。
作者さんのサポートも手厚いので、日本でのコンテンツブロッカーアプリではナンバーワンだと思います。

評価 その②

他のコンテンツブロッカーなど不要、これ一択です。
とにかくSafariが広告を読み込まないおかげでページの読み込みが軽く、更に他のコンテンツブロッカーとは定義の更新頻度も段違い。

評価 その③

他のアプリから移行しました
他のアプリからこちらへ移行しました。
前はイジメやアダルト等の不快な画像広告が目立っていましたが、今はすっきり。不快な思いをせず、快適にSafariを使えています。

 

ブロックするもの
 ・国内のスマホサイトの広告
 ・トラッカー(追跡拒否)
 ・アクセス解析
 ・不要な関連記事
 ・動作の重いSNSボタン
 ・ワンクリック詐欺サイト
 ・偽のウイルス広告

 広告を消したあとの空白も削除しますのですっきりとした画面になります。
 アンチアドブロック(広告ブロック対策)が設置されされているサイトにも対応していますので、問題なく閲覧できます。

 限界まで広告をブロックすることで、コンテンツブロッカー280は、65%もデータ通信量を減らしました。他の広告ブロッカーでは平均41%でしたのでかなり優れた結果です。(国内20サイトを使用)

 

よくある質問
 ・全く広告が消えない場合は、まずiPhoneの設定アプリのsafariのコンテンツブロッカーで280blockerがオンになっている事を確認してください。
 ・iPhoneの機能制限がオンの場合は初期設定ができません。一度機能制限をオフにして、コンテンツブロッカーの設定をしてください。
 ・auの安心アクセスなどが入っていると使用できない事があります。
 ・iPhone5sより前の機種では動作しません。
 ・Safari以外のアプリでは効果がありません。
 ・買い切りアプリですので一度購入すればこのアプリで追加課金はありません。過去の無料の時にダウンロードされた場合は、使用するのも再ダウンロードするのも無料です。

 

個人の趣味でここまでのレベルのアプリを作れる作者の方も素晴らしいですね。

いやはや便利な世の中になったものです。

ありがとうございます。

 

正露丸がドーピング剤だった件

 ご飯を食べてる途中で、「あれ?これちょっと傷んでるかも?」と思ったときや、食べ過ぎ・飲み過ぎ、下痢の時に、当たり前のようにお世話になっております正露丸ですが、、、

こんな記事がありましたので、びっくりして引用させていただきました。

 

引用:危険な正露丸の服用|論文・研究発表|大分健生病院

14歳の男の子が重症の腸炎で入院しました。
 軽い食中毒様症状があったので、自宅にあった正露丸でやり過ごしているうちに3日経ち発熱、腹痛を我慢できなくなり、当院受診後入院となったものです。
 
 当院では、食中毒の起炎菌推定,重症度把握、菌体の洗浄回収のため、大腸内視鏡を通常行っていますが、今回は興味深い所見を確認しました。
 内視鏡所見は、キャンピロバクター腸炎ですが、その炎症所見が極めて強く、腐食様の変化もありました。

 そして、大腸内に6ミリ大の黒色球状物を認め、その一つをサンプルとして回収したところ、正露丸独特の刺激臭を認めました。

 正露丸で麻痺した腸管内にキャンピロバクターが異常繁殖し、正露丸の粘膜腐食作用と共に腸炎を悪化させたようです。

 その証拠に内視鏡で大腸洗浄し正露丸を除去しただけで、翌日から自他覚所見は改善しました。
 
正露丸の作用は、その毒性の発現用量で現れます。

 すなわち腸管運動が神経毒によりマヒして下痢が止まり、知覚神経が神経毒により解離して腹痛を感じなくなります。

 虫歯に詰めると痛みがなくなるのも同じ原理です。

 

正露丸」は元々は「征露丸」といって日露戦争に出向く兵隊さんに

極寒の地でもお腹をマヒさせて戦え

という医薬品とは思えないドーピング剤だったそうです。

 毎年のようにマヒ性イレウス、腸壊死、腎不全などで手術や透析にいたる例など正露丸の例が報告されていますが、テレビコマーシャルは全く使用上の注意事項を知らせません。
 
 医薬品集などで正露丸の主成分クレオソートを調べると「歯内にのみ使用し、口腔粘膜に付着した場合、腐食する場合があるので直ちに洗い流すこと」と記載されており、服用など論外のようです。

 

一家にひとつはあると言われる正露丸には“注意”しましょう。

 

これは、今里医師が大分市医師会医学会総会で発表したものです。
また、民医連新聞2002年12月1日 第1294号にて掲載されました。

 

  

 本日も、美味しい鳥脚定食を食べているときに、「ん?これ傷んでるな。」という瞬間がありましたので、たった今、正露丸を飲んだばかりなのですが、、、

 基本的に私は、「なんかお腹壊しそうだな。」と思うと、正露丸を躊躇なく飲んでしまうタイプなので、本当にこの論文にびっくりしました。

 私は、幸いにも今まで一度たりとも正露丸で症状が悪化したことは無いですが、身体が弱っているなど、身体の状態によっては上記のような事も起こりえたかもしれません。

 何はともあれ、正露丸は万能薬ではないので、症状に変化がなければ、即お医者様に見ていただくのがベストだと思いました。

 

関東煮が衝撃のみたらし団子風味だった

とある台南での出来事なのですが、、、

 初老の店主が作るごま油で羊肉を炒めたチャーハンが美味しかったので、空心菜の炒め物とネギ卵炒めも追加で注文して、舌鼓を打っていたのですが、、、

 食べ終わったあとに、もう一軒追加で関東煮を食べようと、グーグルマップでそこそこ評判のいい関東煮のお店を発見し、、、行きました。

 このお店、インスタント麺に台湾のおでん(関東煮)が具として入っているお店で、ジャンクな麺がそこそこ受けてるお店だったのですが、、、

 

 おでん自体に甘みがあるのに、甘いソースがおでん全体を覆っていました。

完全にみたらしのタレです。。。

大根にも竹輪にもイカ団子にも、、、、全てが台無しです。。。

 あまりの不味さに、みたらしおでんに「ごめんなさい。」と言い残し、その場をあとにしました。

 

台南の料理は、とにかく甘い料理が多いです。

 食の都台南と言われ、安くて美味いB級料理も多いですが、ハズレの店に当たった時の絶望感は何にも例えようがありません。

酸辣湯も麺線も甘ーーーい。。。

 昔の台南は、サトウキビの栽培が盛んで、台湾でも有数の砂糖の産地だったそうで、料理に砂糖を使うことも多かったそう。。。

 また、当時の砂糖は貴重だったのですが、裕福な家庭が多かった台南では、砂糖を普通に料理に使えていたから、今でも台南料理にはその名残があるのでしょうね。。。

 

 でも、もともと甘い食べ物や飲み物がそれほど好きではない私にとって、台南での生活は、毎日新しいお店との出会いが楽しみでした。

 

結局、値段の高い食べ物の方が、満足する割合が多いですけどね、、、

あ、食べ放題は除きます。

 

中国語の練習1~900まで

最近、中国語を勉強しているのですが、漢字が同じでも日本語と中国語は発音が違うので、今日は900語の単語の発音を勉強していきます。

1~300

 • 的 de / dí / dì 
 • 一 yī 
 • 是 shì 
 • 在 zài 
 • 不 bù 
 • 了 le / liǎo 
 • 有 yǒu 
 • 和 hé / hè / huó / huò 
 • 人 rén 
 • 这 zhè 
 • 中 zhōng / zhòng 
 • 大 dà 
 • 为 wéi / wèi 
 • 上 shàng 
 • 个 gè 
 • 国 guó 
 • 我 wǒ 
 • 以 yǐ 
 • 要 yāo / yào 
 • 他 tā 
 • 时 shí 
 • 来 lái 
 • 用 yòng 
 • 们 men 
 • 生 shēng 
 • 到 dào 
 • 作 zuò 
 • 地 de / dì 
 • 于 yú 
 • 出 chū 
 • 就 jiù 
 • 分 fēn / fèn 
 • 对 duì 
 • 成 chéng 
 • 会 huì / kuài 
 • 可 kě 
 • 主 zhǔ 
 • 发 fā / fà 
 • 年 nián 
 • 动 dòng 
 • 同 tóng / tòng 
 • 工 gōng 
 • 也 yě 
 • 能 néng 
 • 下 xià 
 • 过 guò 
 • 子 zǐ 
 • 说 shuì / shuō 
 • 产 chǎn 
 • 种 zhǒng / zhòng 
 • 面 miàn 
 • 而 ér 
 • 方 fāng 
 • 后 hòu 
 • 多 duō 
 • 定 dìng 
 • 行 háng / xíng 
 • 学 xué 
 • 法 fǎ 
 • 所 suǒ 
 • 民 mín 
 • 得 de / dé / děi 
 • 经 jīng 
 • 十 shí 
 • 三 sān 
 • 之 zhī 
 • 进 jìn 
 • 着 zhe / zháo / zhuó 
 • 等 děng 
 • 部 bù 
 • 度 dù / duó 
 • 家 jiā 
 • 电 diàn 
 • 力 lì 
 • 里 lǐ 
 • 如 rú 
 • 水 shuǐ 
 • 化 huà 
 • 高 gāo 
 • 自 zì 
 • 二 èr 
 • 理 lǐ 
 • 起 qǐ 
 • 小 xiǎo 
 • 物 wù 
 • 现 xiàn 
 • 实 shí 
 • 加 jiā 
 • 量 liáng / liàng 
 • 都 dōu / dū 
 • 两 liǎng 
 • 体 tǐ 
 • 制 zhì 
 • 机 jī 
 • 当 dāng / dàng 
 • 使 shǐ 
 • 点 diǎn 
 • 从 cóng 
 • 业 yè 
 • 本 běn 
 • 去 qù 
 • 把 bǎ / bà 
 • 性 xìng 
 • 好 hǎo / hào 
 • 应 yīng / yìng 
 • 开 kāi 
 • 它 tā 
 • 合 hé 
 • 还 hái / huán 
 • 因 yīn 
 • 由 yóu 
 • 其 qí 
 • 些 xiē 
 • 然 rán 
 • 前 qián 
 • 外 wài 
 • 天 tiān 
 • 政 zhèng 
 • 四 sì 
 • 日 rì 
 • 那 nà 
 • 社 shè 
 • 义 yì 
 • 事 shì 
 • 平 píng 
 • 形 xíng 
 • 相 xiāng / xiàng 
 • 全 quán 
 • 表 biǎo 
 • 样 yàng 
 • 与 yǔ / yù 
 • 关 guān 
 • 各 gè 
 • 重 chóng / zhòng 
 • 新 xīn 
 • 线 xiàn 
 • 内 nèi 
 • 数 shǔ / shù 
 • 正 zhèng 
 • 心 xīn 
 • 反 fǎn 
 • 你 nǐ 
 • 明 míng 
 • 看 kàn 
 • 原 yuán 
 • 又 yòu 
 • 么 me 
 • 利 lì 
 • 比 bǐ 
 • 或 huò 
 • 但 dàn 
 • 质 zhì 
 • 气 qì 
 • 第 dì 
 • 向 xiàng 
 • 道 dào 
 • 命 mìng 
 • 此 cǐ 
 • 变 biàn 
 • 条 tiáo 
 • 只 zhī / zhǐ 
 • 没 méi / mò 
 • 结 jié 
 • 解 jiě 
 • 问 wèn 
 • 意 yì 
 • 建 jiàn 
 • 月 yuè 
 • 公 gōng 
 • 无 wú 
 • 系 jì / xì 
 • 军 jūn 
 • 很 hěn 
 • 情 qíng 
 • 者 zhě 
 • 最 zuì 
 • 立 lì 
 • 代 dài 
 • 想 xiǎng 
 • 已 yǐ 
 • 通 tōng 
 • 并 bìng 
 • 提 tí 
 • 直 zhí 
 • 题 tí 
 • 党 dǎng 
 • 程 chéng 
 • 展 zhǎn 
 • 五 wǔ 
 • 果 guǒ 
 • 料 liào 
 • 象 xiàng 
 • 员 yuán 
 • 革 gé 
 • 位 wèi 
 • 入 rù 
 • 常 cháng 
 • 文 wén 
 • 总 zǒng 
 • 次 cì 
 • 品 pǐn 
 • 式 shì 
 • 活 huó 
 • 设 shè 
 • 及 jí 
 • 管 guǎn 
 • 特 tè 
 • 件 jiàn 
 • 长 cháng / zhǎng 
 • 求 qiú 
 • 老 lǎo 
 • 头 tóu 
 • 基 jī 
 • 资 zī 
 • 边 biān 
 • 流 liú 
 • 路 lù 
 • 级 jí 
 • 少 shǎo 
 • 图 tú 
 • 山 shān 
 • 统 tǒng 
 • 接 jiē 
 • 知 zhī 
 • 较 jiào 
 • 将 jiāng / jiàng 
 • 组 zǔ 
 • 见 jiàn 
 • 计 jì 
 • 别 bié 
 • 她 tā 
 • 手 shǒu 
 • 角 jiǎo / jué 
 • 期 qī 
 • 根 gēn 
 • 论 lùn 
 • 运 yùn 
 • 农 nóng 
 • 指 zhǐ 
 • 几 jī / jǐ 
 • 九 jiǔ 
 • 区 qū 
 • 强 qiáng / qiǎng / jiàng 
 • 放 fàng 
 • 决 jué 
 • 西 xī 
 • 被 bèi 
 • 干 gān / gàn 
 • 做 zuò 
 • 必 bì 
 • 战 zhàn 
 • 先 xiān 
 • 回 huí 
 • 则 zé 
 • 任 rèn 
 • 取 qǔ 
 • 据 jù 
 • 处 chǔ / chù 
 • 队 duì 
 • 南 nán 
 • 给 gěi / jǐ 
 • 色 sèi / shǎi 
 • 光 guāng 
 • 门 mén 
 • 即 jí 
 • 保 bǎo 
 • 治 zhì 
 • 北 běi 
 • 造 zào 
 • 百 bǎi 
 • 规 guī 
 • 热 rè 
 • 领 lǐng 
 • 七 qī 
 • 海 hǎi 
 • 地 de / dì 
 • 口 kǒu 
 • 东 dōng 
 • 寻 xún 
 • 器 qì 
 • 压 yā 
 • 志 zhì 
 • 世 shì 
 • 金 jīn 
 • 增 zēng 
 • 争 zhēng 
 • 济 jǐ / jì 
 • 阶 jiē 
 • 油 yóu 
 • 思 sī 
 • 术 shù 
 • 极 jí 
 • 交 jiāo 
 • 受 shòu 
 • 联 lián 
 • 什 shén / shí 
 • 认 rèn 
 • 六 liù 
 • 共 gòng 
 • 权 quán

301~600

 • 收 shōu
 • 证 zhèng
 • 改 gǎi
 • 清 qīng
 • 已 yǐ
 • 美 měi
 • 再 zài
 • 采 cǎi
 • 转 zhuǎn / zhuàn
 • 更 gēng / gèng
 • 单 dān
 • 风 fēng
 • 切 qiē / qiè
 • 打 dǎ
 • 白 bái
 • 教 jiāo / jiào
 • 速 sù
 • 花 huā
 • 带 dài
 • 安 ān
 • 场 chǎng
 • 身 shēn
 • 车 chē
 • 例 lì
 • 真 zhēn
 • 务 wù
 • 具 jù
 • 万 wàn
 • 每 měi
 • 目 mù
 • 至 zhì
 • 达 dá
 • 走 zǒu
 • 积 jī
 • 示 shì
 • 议 yì
 • 声 shēng
 • 报 bào
 • 斗 dǒu / dòu
 • 完 wán
 • 类 lèi
 • 八 bā
 • 离 lí
 • 华 huá
 • 名 míng
 • 确 què
 • 才 cái
 • 科 kē
 • 张 zhāng
 • 信 xìn
 • 马 mǎ
 • 节 jié
 • 话 huà
 • 米 mǐ
 • 整 zhěng
 • 空 kōng / kòng
 • 元 yuán
 • 况 kuàng
 • 今 jīn
 • 集 jí
 • 温 wēn
 • 传 chuán / zhuàn
 • 土 tǔ
 • 许 xǔ
 • 步 bù
 • 群 qún
 • 广 guǎng
 • 石 shí
 • 记 jì
 • 需 xū
 • 段 duàn
 • 研 yán
 • 界 jiè
 • 拉 lā/ lá / lǎ / là
 • 林 lín
 • 律 lǜ
 • 叫 jiào
 • 且 qiě / jū
 • 究 jiū
 • 观 guān
 • 越 yuè
 • 织 zhī
 • 装 zhuāng
 • 影 yǐng
 • 算 suàn
 • 低 dī
 • 持 chí
 • 音 yīn
 • 众 zhòng
 • 书 shū
 • 布 bù
 • 复 fù
 • 容 róng
 • 儿 ér
 • 须 xū
 • 际 jì
 • 商 shāng
 • 非 fēi
 • 验 yàn
 • 连 lián
 • 断 duàn
 • 深 shēn
 • 难 nán
 • 近 jìn
 • 矿 kuàng
 • 千 qiān
 • 周 zhōu
 • 委 wěi
 • 素 sù
 • 技 jì
 • 备 bèi
 • 半 bàn
 • 办 bàn
 • 青 qīng
 • 省 shěng / xǐng
 • 列 liè
 • 习 xí
 • 响 xiǎng
 • 约 yuē
 • 支 zhī
 • 般 bān
 • 史 shǐ
 • 感 gǎn
 • 劳 láo
 • 便 biàn / pián
 • 团 tuán
 • 往 wǎng
 • 酸 suān
 • 历 lì
 • 市 shì
 • 克 kè
 • 何 hé
 • 除 chú
 • 消 xiāo
 • 构 gòu
 • 府 fǔ
 • 称 chèn / chēng
 • 太 tài
 • 准 zhǔn
 • 精 jīng
 • 值 zhí
 • 号 hào
 • 率 lǜ / shuài
 • 族 zú
 • 维 wéi
 • 划 huá / huà
 • 选 xuǎn
 • 标 biāo
 • 写 xiě
 • 存 cún
 • 候 hòu
 • 毛 máo
 • 亲 qīn
 • 快 kuài
 • 效 xiào
 • 斯 sī
 • 院 yuàn
 • 查 chá / zhā
 • 江 jiāng
 • 型 xíng
 • 眼 yǎn
 • 王 wáng
 • 按 àn
 • 格 gé
 • 养 yǎng
 • 易 yì
 • 置 zhì
 • 派 pài
 • 层 céng
 • 片 piàn
 • 始 shǐ
 • 却 què
 • 专 zhuān
 • 状 zhuàng
 • 育 yù
 • 厂 chǎng
 • 京 jīng
 • 识 shí / zhì
 • 适 shì
 • 属 shǔ
 • 圆 yuán
 • 包 bāo
 • 火 huǒ
 • 住 zhù
 • 调 diào / tiáo
 • 满 mǎn
 • 县 xiàn
 • 局 jú
 • 照 zhào
 • 参 cān / cēn / shēn
 • 红 hóng
 • 细 xì
 • 引 yǐn
 • 听 tīng
 • 该 gāi
 • 铁 tiě
 • 价 jià/ jiè /jie
 • 严 yán
 • 首 shǒu
 • 底 dǐ
 • 液 yè
 • 官 guān
 • 德 dé
 • 随 suí
 • 病 bìng
 • 苏 sū
 • 失 shī
 • 尔 ěr
 • 死 sǐ
 • 讲 jiǎng
 • 配 pèi
 • 女 nǚ
 • 黄 huáng
 • 推 tuī
 • 显 xiǎn
 • 谈 tán
 • 罪 zuì
 • 神 shén
 • 艺 yì
 • 呢 ne / ní
 • 席 xí
 • 含 hán
 • 企 qǐ
 • 望 wàng
 • 密 mì
 • 批 pī
 • 营 yíng
 • 项 xiàng
 • 防 fáng
 • 举 jǔ
 • 球 qiú
 • 英 yīng
 • 氧 yǎng
 • 势 shì
 • 告 gào
 • 李 lǐ
 • 台 tái
 • 落 là / luò
 • 木 mù
 • 帮 bāng
 • 轮 lún
 • 破 pò
 • 亚 yà
 • 师 shī
 • 围 wéi
 • 注 zhù
 • 远 yuǎn
 • 字 zì
 • 材 cái
 • 排 pái
 • 供 gōng / gòng
 • 河 hé
 • 态 tài
 • 封 fēng
 • 另 lìng
 • 施 shī
 • 减 jiǎn
 • 树 shù
 • 溶 róng
 • 怎 zěn
 • 止 zhǐ
 • 案 àn
 • 言 yán
 • 士 shì
 • 均 jūn
 • 武 wǔ
 • 固 gù
 • 叶 yè
 • 鱼 yú
 • 波 bō
 • 视 shì
 • 仅 jǐn / jìn
 • 费 fèi
 • 紧 jǐn
 • 爱 ài
 • 左 zuǒ
 • 章 zhāng
 • 早 zǎo
 • 朝 cháo / zhāo
 • 害 hài
 • 续 xù
 • 轻 qīng
 • 服 fú
 • 试 shì
 • 食 shí
 • 充 chōng
 • 兵 bīng
 • 源 yuán
 • 判 pàn
 • 护 hù
 • 司 sī
 • 足 zú
 • 某 mǒu
 • 练 liàn
 • 差 chā / chà / chāi / cī
 • 致 zhì
 • 板 bǎn
 • 田 tián
 • 降 jiàng
 • 黑 hēi

601~900

 • 犯 fàn
 • 负 fù
 • 击 jī
 • 范 fàn
 • 继 jì
 • 兴 xīng / xìng
 • 似 shì / sì
 • 余 yú
 • 坚 jiān
 • 曲 qū / qǔ
 • 输 shū
 • 修 xiū
 • 故 gù
 • 城 chéng
 • 夫 fū
 • 够 gòu
 • 送 sòng
 • 笔 bǐ
 • 船 chuán
 • 占 zhān / zhàn
 • 右 yòu
 • 财 cái
 • 吃 chī
 • 富 fù
 • 春 chūn
 • 职 zhí
 • 觉 jué / jiào
 • 汉 hàn
 • 画 huà
 • 功 gōng
 • 巴 bā
 • 跟 gēn
 • 虽 suī
 • 杂 zá
 • 飞 fēi
 • 检 jiǎn
 • 吸 xī
 • 助 zhù
 • 升 shēng
 • 阳 yáng
 • 互 hù
 • 初 chū
 • 创 chuàng
 • 抗 kàng
 • 考 kǎo
 • 投 tóu
 • 坏 huài
 • 策 cè
 • 古 gǔ
 • 径 jìng
 • 换 huàn
 • 未 wèi
 • 跑 pǎo
 • 留 liú
 • 钢 gāng
 • 曾 céng / zēng
 • 端 duān
 • 责 zé
 • 站 zhàn
 • 简 jiǎn
 • 述 shù
 • 钱 qián
 • 副 fù
 • 尽 jǐn / jìn
 • 帝 dì
 • 射 shè
 • 草 cǎo
 • 冲 chōng
 • 承 chéng
 • 独 dú
 • 令 lìng
 • 限 xiàn
 • 阿 ā / ē
 • 宣 xuān
 • 环 huán
 • 双 shuāng
 • 请 qǐng
 • 超 chāo
 • 微 wēi
 • 让 ràng
 • 控 kòng
 • 州 zhōu
 • 良 liáng
 • 轴 zhóu / zhòu
 • 找 zhǎo
 • 否 fǒu
 • 纪 jì
 • 益 yì
 • 依 yī
 • 优 yōu
 • 顶 dǐng
 • 础 chǔ
 • 载 zǎi / zài
 • 倒 dǎo / dào
 • 房 fáng
 • 突 tū
 • 坐 zuò
 • 粉 fěn
 • 敌 dí
 • 略 lüè
 • 客 kè
 • 袁 yuán
 • 冷 lěng
 • 胜 shèng
 • 绝 jué
 • 析 xī
 • 块 kuài
 • 剂 jì
 • 测 cè
 • 丝 sī
 • 协 xié
 • 诉 sù
 • 念 niàn
 • 陈 chén
 • 仍 réng
 • 罗 luō / luó
 • 盐 yán
 • 友 yǒu
 • 洋 yáng
 • 错 cuò
 • 苦 kǔ
 • 夜 yè
 • 刑 xíng
 • 移 yí
 • 频 pín
 • 逐 zhú
 • 靠 kào
 • 混 hùn
 • 母 mǔ
 • 短 duǎn
 • 皮 pí
 • 终 zhōng
 • 聚 jù
 • 汽 qì
 • 村 cūn
 • 云 yún
 • 哪 nǎ / na
 • 既 jì
 • 距 jù
 • 卫 wèi
 • 停 tíng
 • 烈 liè
 • 央 yāng
 • 察 chá
 • 烧 shāo
 • 迅 xùn
 • 境 jìng
 • 若 ruò
 • 印 yìn
 • 洲 zhōu
 • 刻 kè
 • 括 kuò
 • 激 jī
 • 孔 kǒng
 • 搞 gǎo
 • 甚 shén / shèn
 • 室 shì
 • 待 dāi / dài
 • 核 hé / hú
 • 校 xiào / jiào
 • 散 sǎn / sàn
 • 侵 qīn
 • 吧 bā / ba
 • 甲 jiǎ
 • 游 yóu
 • 久 jiǔ
 • 菜 cài
 • 味 wèi
 • 旧 jiù
 • 模 mú / mó
 • 湖 hú
 • 货 huò
 • 损 sǔn
 • 预 yù
 • 阻 zǔ
 • 毫 háo
 • 普 pǔ
 • 稳 wěn
 • 乙 yǐ
 • 妈 mā
 • 植 zhí
 • 息 xī
 • 扩 kuò
 • 银 yín
 • 语 yǔ
 • 挥 huī
 • 酒 jiǔ
 • 守 shǒu
 • 拿 ná
 • 序 xù
 • 纸 zhǐ
 • 医 yī
 • 缺 quē
 • 雨 yǔ
 • 吗 ma / má
 • 针 zhēn
 • 刘 liú
 • 啊 ā / á / ǎ / à / a
 • 急 jí
 • 唱 chàng
 • 误 wù
 • 训 xùn
 • 愿 yuàn
 • 审 shěn
 • 附 fù
 • 获 huò
 • 茶 chá
 • 鲜 xiān
 • 粮 liáng
 • 斤 jīn
 • 孩 hái
 • 脱 tuō
 • 硫 liú
 • 肥 féi
 • 善 shàn
 • 龙 lóng
 • 演 yǎn
 • 父 fù
 • 渐 jiàn
 • 血 xuè / xiě
 • 欢 huān
 • 械 xiè
 • 掌 zhǎng
 • 歌 gē
 • 沙 shā
 • 著 zhe / zhuó
 • 刚 gāng
 • 攻 gōng
 • 谓 wèi
 • 盾 dùn
 • 讨 tǎo
 • 晚 wǎn
 • 粒 lì
 • 乱 luàn
 • 燃 rán
 • 矛 máo
 • 乎 hū
 • 杀 shā
 • 药 yào
 • 宁 níng / nìng
 • 鲁 lǔ
 • 贵 guì
 • 钟 zhōng
 • 煤 méi
 • 读 dú
 • 班 bān
 • 伯 bó
 • 香 xiāng
 • 介 jiè
 • 迫 pò
 • 句 jù
 • 丰 fēng
 • 培 péi
 • 握 wò
 • 兰 lán
 • 担 dān / dàn
 • 弦 xián
 • 蛋 dàn
 • 沉 chén
 • 假 jiǎ / jià
 • 穿 chuān
 • 执 zhí
 • 答 dá
 • 乐 lè / yuè
 • 谁 shéi / shuí
 • 顺 shùn
 • 烟 yān
 • 缩 suō
 • 征 zhēng
 • 脸 liǎn
 • 喜 xǐ
 • 松 sōng
 • 脚 jiǎo
 • 困 kùn
 • 异 yì
 • 免 miǎn
 • 背 bèi
 • 星 xīng
 • 福 fú
 • 买 mǎi
 • 染 rǎn
 • 井 jǐng
 • 概 gài
 • 慢 màn
 • 怕 pà
 • 磁 cí
 • 倍 bèi
 • 祖 zǔ
 • 皇 huáng
 • 促 cù
 • 静 jìng
 • 补 bǔ
 • 评 píng
 • 翻 fān
 • 肉 ròu
 • 践 jiàn
 • 尼 ní
 • 衣 yī
 • 宽 kuān
 • 扬 yáng

全部で2800個を覚えていく予定です。

 

斎藤一人さんの言葉を自分用のメモにしました

斎藤一人さんの言葉を忘れないように、自分用にメモしておきます。

 • あなたにとって今が修行の時です笑顔でのりこえましょう
 • あなたの行く所に必ず日がさしますよだいじょうぶだいじょうぶ
 • あなたの笑顔は人も自分も助けるよ
 • いいことが山ほどくる
 • いいことは分けてあげるみんなよろこぶから
 • いいこと聞いたらすぐ実行ほんとにすぐだぜ
 • いい考えは明るさから生まれる
 • いい日とは自分にありがとうを言える日
 • いつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対におきない
 • お金がないと愛する人を助けることができないだから仕事をしよう
 • お金出さずに知恵出しなーそれが商人楽しくネ
 • カンペキ主義はつかれるな不カンペキ主義は楽しいな楽しいからいつもニコニコ
 • ここの酒はなぜかうまい
 • すぐ怒るやつは馬鹿だこのこと葉を世界に広げよう
 • ツイテいる人はどこまでもツイテいる
 • ついてる感謝してますしあわせありがとうゆるします一日49回以上言うと不思議と人生よくなるよ
 • つらくても最後にはあなたが必ず勝ちますよ
 • やってやれないことはないやらずにできるわけがない
 • やりたい事は今やらないといつまでも出来ませんよ
 • 楽しいから成功するんで成功したから楽しいんじゃないですよ
 • 幸せっていっぱい言うと幸せになる目があって幸せ耳があって幸せ命があって幸せ
 • 幸せは全て自分の心から生まれる
 • 今は考えることより行動です自信を持ってね
 • 今起きている事は私を成功に導くチャンスです
 • 今日はいい日だ
 • 今日一日だけ一生けん命いきよう明日のことは考えないで
 • 困ったことがおきたら面白いことがおきたと言ってみな奇跡がおきるから
 • 私は自分を信じています信じているからどんな問題ものりこえられる
 • 笑いながら食事をすると健康になるよ
 • 笑顔でいること愛のある言葉を話すことはみんな自分のため
 • 人の心に灯をともすと自分の心に灯がともる愛がないと人間て生きられないね
 • 人生って楽しいことばかりじゃないけれど苦しいことやつらいことをのりこえてほっとした時いつも心に浮かぶのはこの一言です母さん私を生んでくれてありがとう
 • 人生にはいろいろな宝物があるけどその中で最高の宝物は今日も元気で働けること
 • 人生は気合だりくつが通らないこともたまにはあるよね
 • 生きるだけで幸せって思える時が一番幸せ
 • 赤いレンガの高い煙突とつたのからんだ塀の奥から昔ながらの酒造り歌が聞こえるここが寺田本家かまだあったんだ忘れかけていた本当の日本が
 • 足もとを見て歩くと道のすみに咲く花に気ずけるし人にやさしくできる
 • 仲間がいるから楽しい仲間がいるから前進できる
 • 頭がどんどんよくなる自分の頭が大好き
 • 本を読まないでのりこえられる時代じゃないですよ
 • 毎日生きていることが魂の修行むだなことはなにもない
 • 涙がながれる日もあるけど次の日はなぜかいい日だ


寝る前に聴くと勝手に幸せになる話【斎藤一人】

 

ほんわかして、とても癒される声ですね。

斎藤一人さんの話は為になるなあ

斎藤一人さんが今までお話しされた内容を、たまに見返す時があるのですが、不思議と心が落ち着きます。

人間だもの。。。

神様になるには、1日100回 私は、「愛」と「光」と「忍耐」 です。
愛してます ツイてる うれしい 楽しい 感謝してます 幸せ 有難う 許します 。


 • 世の中はシンプルにできているから、複雑に考えてはいけない。
 • お金、健康な身体、優しくて豊かな心があればすべての願いはかなう。
 • お金を持っていないと嫌な奴に頭を下げなければならない。
 • お金がなければ笑顔を作り、人に好かれよう。笑顔は嫌な奴を遠ざける。
 • 他人の自己重要感を高めてあげると自分の人生もすばらしくなる。
 • 自己重要感を高める方法は、褒めて褒めて褒めちぎること。
 • 人間の心の大きさはコップ一杯。中に入っている水は心のエキス。
 • 心のコップにきれいな水をたらしていけば、必ず幸せな人生に。
 • 「幸せだなあ」「豊かだなあ」「やってやれないことはない。やらずにできるわけがない」
 • きれいな言葉が口癖になると千回の法則であなたの心は見違えるほどきれいになる。
 • 努力をするとお金持ちになれない。がんばればがんばるほど不幸になる。
 • ツイている人のそばに行って、「ツキの波動」を受けよう。
 • 少しだけ大きな声を出してみよう。成功はぐっと近くにくる。
 • 商売繁盛の知恵やお金持ちになる方法はまわりの人に教えよう。
 • すると、バランスの法則で三倍の見返りがやってくる。
 • ケチケチしている貧乏くさい人間は、かならず貧乏になる。
 • 税務署は儲かっている人のところにしか来ないのだから、商人にとっては「「福の神」
 • 愉快に儲けて、楽しみながら税金を払えば、心も豊かな人生になる。
 • 自分が必要とするアイデアは、牽引の法則で宇宙の中心からやってくる。
 • 頭でいつも考えていれば、答えは外の世界から引き寄せられる。
 • 問題にぶつかったら、自分ひとりで解決しようとしない。
 • まわりの人にどんどん相談すれば、誰かが答えを持ってきてくれる。
 • 色は人の姿を映し出す。
 • 華やかな色を身につけていれば、色の法則で幸せに。
 • 外見だけで人生が変わることを忘れてはいけない。
 • 目標を決めたら紐で結んで引っ張る。
 • すると、加速の法則でアッという間に目標を達成してしまう。
 • 目標を達成したらすぐ次の目標を立てる。
 • 加速し始めたら、加速し続けることが加速の法則のポイント。
 • 加速の法則はあの世でも続いている。
 • この世で修行をした人には、あの世で神様のごほうびが待っている。
 • 最終目標を決して他人にいわない。
 • 黙ってエネルギーを溜めていると、やがて大きな力になってあなたの背中を押してくれる。
 • 加速の法則が働くと、都合のいいことが次から次へとおきてくる。
 • 転がるように前進する転び現象で、アッという間に願い事が叶う。
 • 第三の目は眉間にある心の目。
 • この世の大切なものが見える。
 • ニコニコしていればこの目が開き、どんどんすばらしいアイデアが。
 • 他人からの頼まれごとは神様からの贈り物。
 • 運勢が良くなってきた証拠なので、笑顔で引き受けること。
 • 完璧な人間はいないのだから失敗するのは当たり前。
 • 人間は不完璧な存在だからこそ大きく成長する。
 • そして、完ぺき主義者は嫌われるから絶対に成功しない。
 • 子供は褒めて伸ばすこと。
 • しかって反省させると、失敗を怖がる人間になってしまう。
 • 人間のすることは七八点が満点。
 • つねに二二%の改善点があるから、人間の未来は進歩する。
 • 少しずつよくしていけば、改善の法則ですべてうまくいく。
 • わがままにふるまうーーーこれこそ女が「男にモテる法則」。
 • 本当にモテる女は、明るくて派手なブスなのだ。
 • 男は女に損をさせてはいけない。
 • 損をさせると結局自分が損をする。
 • 自分は困らない」と思っていれば「だいじょうぶの波動」で女にモテる。
 • 日本の経済も「大丈夫の波動」があるから大丈夫!
 • 社長を見つけたら近くによって、「成功の波動」を浴びよう。

為になる話は、まだまだありますが、普段から上記の話を意識して生活してみると、毎日の暮らしに何か変化があるかもしれませんよ。

指揮官とスパイと人間観察

 何でこんなのがメモしてあるのか自分でも意味不明ですが、何の気なしに見てみると、ナルホドと思わされることもありますので、、、

 

〈指揮官五つの危険〉
(一)決死の勇気だけで思慮に欠ける者は、殺される。
(二)生き延びることしか頭になく勇気に欠ける者は、捕虜にされる。
(三)短気で怒りっぽい者は、侮辱されて計略に引っかかる。
(四)清廉潔白で名誉を重んじる者は、侮辱されて罠に陥る。
(五)兵士をいたわる人情の深い者は、兵士の世話に苦労が絶えない。

〈五種類のスパイ〉
 そこで、間諜の使用法には五種類ある。
 1:因間 
 2:内間 
 3:反間 
 4:死間 
 5:生間
 これら五種の間諜が平行して諜報活動を行ないながら、互いにそれぞれが位置する情報の伝達経路を知らずにいるのが、神妙な統括法(神紀)と称し、人民を治める君主の貴ぶべき至宝なのである。

(一)因間というのは、敵国の民間人を手づるに諜報活動をさせるものである。 
(二)内間というのは、敵国の官吏を手づるに諜報活動をさせるものである。 
(三)反間というのは、敵国の間諜を手づるに諜報活動をさせるものである。 
(四)死間というのは、虚偽の軍事計画を部外で実演して見せ、配下の間諜にその情報を告げさせておいて、あざむかれて謀略に乗ってくる敵国の出方を待ち受けるものである。

(五)生間というのは、繰り返し敵国に侵入しては生還して情報をもたらすものである。 

〈スパイを使いこなす〉
 そこで、全軍の中でも、 君主や将軍との親密さでは間諜が最も親しい。 
 恩賞では間諜に対するものが最も厚い。 
 軍務では間諜のあつかうものが最も秘密裏に進められる。

 

 • 君主や将軍が俊敏な思考力の持ち主でなければ、軍事に間諜を役立てることはできない。  
 • 部下への思いやりが深くなければ、間諜を期待どおり忠実に働かせることができない。  
 • 微妙なことまで察知する洞察力を備えていなければ、間諜のもたらす情報の中の真実を選び出すことができない。 

 何と測りがたく、奥深いことか。

 およそ軍事の裏側で、間諜を利用していない分野など存在しないのである。


 君主や将軍が間諜と進めていた諜報・謀略活動が、まだ外部に発覚するはずの段階で他の経路から耳に入った場合には、その任務を担当していて秘密を漏らした間諜と、その極秘情報を入手して通報してきた者とは、機密保持のため、ともに死罪とする。

 

 撃ちたいと思う軍隊・攻めたいと思う城・殺したいと思う人物については、必ずその

 •  官職を守る将軍  
 •  左右の近臣  
 •  奏聞者  
 •  門を守る者  
 •  宮中を守る役人 

の姓名をまず知って、味方の間諜に必ずさらに追求して、それらの人物のことを調べさせる。


 敵の間諜でこちらにやってきてスパイをしている者は、つけこんでそれに利益を与え、うまく誘ってこちらにつかせる。そこで反間として用いることができる。 

 • 反間によって敵情がわかるから、因間や内間も使うことができる。  
 • 反間によって敵情がわかるから、死間を使って偽りごとをした上で、敵方に告げさせることができる。  
 • 反間によって敵情がわかるから、生間を計画どおりに働かせることができる。 
 • 五とおりの間諜の情報は、君主が必ずそれをわきまえるが、それが知れるもとは、必ず反間によってである。そこで、反間はぜひとも厚遇すべきである。


 昔、殷王朝が始まるときには、建国の功臣伊摯が間諜として敵の夏の国に入り込んだ。 
 周王朝が始まるときには、建国の功臣呂牙が間諜として敵の殷の国に入り込んだ。 
 だから、聡明な君主やすぐれた将軍であってこそ、はじめてすぐれた知恵者を間諜として、必ず偉大な功業を成し遂げることができるのである。

 この間諜こそ戦争のかなめであり、全軍がそれに頼って行動するものである。

 

 公園のベンチで、「この人スパイかも?」と、ボケーっと人間観察してみると、面白い気づきもあったのですが、最近は寒くてあまり外に出たくありません。。。

たった一度の人生だから変化を恐れない

よく見る・よく聞く お役立ち名言

 

たった一度の人生を

 世間の顔色うかがって

 やりたいこともやらないで

  死んでいく身の口惜しさ

どうせもらった命なら

 ひと花咲かせて散っていく

  桜の花の潔さ

一度散っても翌年に

 見事に咲いて満開の

 花の命のすばらしさ

  ひと花どころか百花も

  咲いて咲いて咲きまくる

上で見ている神様よ

 私の見事な生き様を

 隅から隅までご覧あれ

 

幸せ八変化

 自分が変われば相手が変わる

 相手が変われば言葉が変わる

 言葉が変われば態度が変わる

 態度が変われば習慣が変わる

 習慣が変われば運が変わる

 運が変われば人生が変わる

 今幸せな人はそのままでいいんです。。。

本気

 本気になると世界が変わる

 変わってこなかったらまだ本気になっていない

 本気な恋

 本気な仕事

 ああ人間一度こいつをつかまんことには、、、

 

念ずれば花開く

 苦しいとき母がいつも口にしていた

 この言葉を私もいつのころからか唱えるようになった

  そうしてそのたび

  私の花が次々と一つ一つ開いていった

 

出会い

 人間は一生のうち会うべき人には必ず逢える

 しかも一瞬 早過ぎず

  一瞬 遅すぎない時に、、、

 

心が震える名言に出会えた時は、それを忘れずに実行することが大事ですね。